ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4วัน 2คืน

ตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมิงติง ซื่อหลิน ซือหลินไนท์มาเก็ท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง