ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน Autumn in Taipei 4 วัน 3 คืน

• ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
• ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ย, ซีเหมินติง
• ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง