มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน
9,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่

MST-009-004

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 08.30

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air

 • 11.10

  ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ940

 • 12.55

  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

   

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                  จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัทให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตามอัธยาศัย

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

                     จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ให้ท่านอิสระชมความงามในทุ่งดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบเขาดาลัท อีกหนึ่งจุดที่มาเมืองนี้แล้วต้องแวะถ่ายรูปสวยๆเช็คอิน นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านชม สถานีรถไฟดาลัท เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ สร้านขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในช่วง ศ.ศ.1932 เส้นทางสายนี้มีความยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกันมีสามหลังคามุก สถานีได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอันเก่าแก่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองดาลัท ให้ท่านจะเก็บภาพสวยๆกับสถานีรถไฟเก่า หัวรถจักรเดิม จากนั้นนำท่านชม วัดลิงเฟือก หรือ วัดมังกรทอง สร้างเมื่อปี ค.ศ.1950 สร้างจากการนำกระเบื้องเหลือใช้มาทุบๆ มาใช้ประดับสร้างวัด

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก นำท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจากขี้ชะมด ที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท ทั้งเอกลักษ์พร้อมวิธีการเลี้ยงชะมดหลากหลายสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด

 • 12.55

  ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941

 • 15.20

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อทิป
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ