มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์จอร์เจีย FINAL CALL TO GEORGIA 6 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์เจีย FINAL CALL TO GEORGIA 6 วัน 4 คืน
39,900฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน
 • ทบิลิซี
 • คาซเบกี้
 • อัพลิสต์ชิเคห์
 • กอรี่
 • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • บอร์โจมี
 • ป้อมราบาติ
 • ช้อปปิ้งห้าง East Point
MST-178-451

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลิซี
 • 06.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 09.25

  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 831

 • 13.05

  เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 • 16.00

  นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 357

 • 20.15

  เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4

วันที่ 2 ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่สำคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต ระหว่างทางนำท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – เมืองอาคาลห์ซี – ป้อมราบาติ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน จากนั้นนำท่านสู่เมืองอาคาลห์ซี (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia  ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi จากนั้นนำท่านเข้าชมป้อมราบาติ (Rabati Fortress) แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย นำท่านเที่ยวชมสวนบอร์โจมี (Borjomi mineral Park)  

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 ทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา – เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - ชมการแสดงพื้นเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  **พิเศษพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ**

วันที่ 5 วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) นำท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี จากนั้นนำท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังถนนจาน ชาเดอนี่ (Jan sharden street)  เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

 • 18.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 21.25

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 358

 • 23.30

  เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 6 โดฮา - กรุงเทพฯ
 • 02.25

  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 980

 • 12.55

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

                ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

                ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

                **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

                 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (30 USD)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ