มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียง คาน 3 วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียง คาน 3 วัน 2คืน
7,799฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุดรธานี วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด  ● วัดป่าภูก้อน ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้อ ● เชียงคาน ● แก่งคุดคู้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน   ● ภูทอก ● ตลาดเช้าเชียงคาน ● สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย                                                                                                                                                       

MST-063-463

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● อุดรธานี ● วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด
 • 04.30

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

 • 05.00

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปัง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box)  และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 16.00

  เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 19.00

  เข้าสู่ที่พัก โรงแรมพาราเทวี หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดป่าภูก้อน ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้อ ● เชียงคาน ● แก่งคุดคู้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

            นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

   

  ออกเดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมาเห็นแม่น้ำฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงเกิดเป็นดอนที่สวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้ จุดไฮไลท์ที่โด่งดั่งคือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่งนี้มมีทางเดินกระจกใสรูปทรงเกือกม้า

   

  นำท่านเที่ยวชม แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่นี่มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางลำน้ำโขง ช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดระดับจะเห็นแก่งหินเหล่านี้โผล่พ้นขึ้นมาเป็นภาพสวยงาม ชมวิวของลำน้ำโขงที่กว้างขวาง ทอดยาวขนานไปสองฝั่งไทย-ลาว โดยมีภูเขาลูกยักษ์ชื่อ “ภูควายเงิน” ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงกันข้าม

              นำคณะเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินเชียงคาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินการช้อปปิ้งสินค้าถิ่น งานแฮนด์เมดเก๋ ๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารัก ๆ สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตท้องถิ่นในช่วงค่ำ ที่ตั้งของถนนคนเดินเชียงคานอยู่บริเวณถนนสายล่างในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน บนความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ

   

 • ค่ำ

  เข้าสู่ที่พัก (ตั้งอยู่บริเวณถนนชายโขงบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน)

วันที่ 3 ภูทอก ● ตลาดเช้าเชียงคาน ● สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย ● กรุงเทพฯ
 • 05.00

  นัดหมายช่วงเช้าเพื่อไป “ เบิ่งตะเว็นมื้อเช้า ณ ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกสุดงดงามแห่งเชียงคาน

  มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร

   

  นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองท่านสามารถเดินชม ตลาดเช้าเชียงคาน ให้ท่านได้ลองชิมอาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวจี่ ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวเปียกเส้น อาหารขึ้นชื่อของเชียงคาน เดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งโขง ณ ห้องอาหารของที่พัก

   

   

 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านออกเดินทางไปยัง สวนหินผางาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย อยู่ท่ามกลางกลุ่มภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายบนพื้นที่กว่า 40,000 ไร่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก

 • 23.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ