มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ โคราช เช็คอิน กินเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ โคราช เช็คอิน กินเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

ชมอ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา ณ เขื่อนลำตะคอง - พระพุทธสิริสัตตราช - ทุ่งกังหันลมลำตะคอง
ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง - โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา - จุดชมวิวหมื่นล้าน
โรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวของประเทศไทย -อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - อุทยานไทรงามพิมาย
มูลนิธิสว่างดาวดึงส์

MST-178-467

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เขายายเที่ยง-ชมขุมพลังงาน-เขื่อนลำตะคอง-วัดศาลาลอยรับมงคลเสริมราศี
 • 06:00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ

 • 08.30

  นำท่านชม อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา  อยู่ติดริมถนนเลาะเลียบไปกับถนนมิตรภาพ ที่เต็มไปด้วยผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาล รอบล้อมภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม นำท่านสักการะ พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระพุทธรูป โบราณปาง สมาธิ ประทับนั่งบนขนาดหางของพญางู 7 องค์ เหนือองค์พระมีพญางูทั้ง 7 ชูเศียร แผ่พังพาน ปกป้องคุ้มครองอยู่ นำท่านชม ทุ่งกังหันลมลำตะคอง เป็นกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ตั้งอยู่บนยอดเขา เหนือเขื่อนลำตะคอง

 • 09.30

  ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นโครงการที่ กฟผ. มุ่งทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ

 • 10.30

  นำท่านชม บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำลำตะคลอง ท่านสามารถเลือกลิ้มลองกาแฟอาราบิก้า ออร์แกนิค สดใหม่ กลมกล่อม หอมละมุน จากชุมชนของ กฟผ.ตามอัธยาศัย

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวันปลาสดใหม่จากลุ่มน้ำบรรพกาลลำตะคอง

 • 15.00

  นำท่านเดินทางสู่วัดศาลาลอย ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้น กับ พระยาสุริยเดช หรือ ปลัดทองคำ ปลัดเมืองนครราชสีมา ผู้เป็นสามี หลังจากที่รบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 หลังจากเสร็จศึกสงครามที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ขณะยกทัพกลับเมืองนครราชสีมา คุณหญิงโมได้แวะพักบริเวณท่าตะโก และได้สั่งให้ทหารทำแพเป็นรูปศาลาเสี่ยงทายลอยไปตามลำตะคอง

 • 16.00

  นำท่านสักการะอนุเสาวรีย์ย่าโมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช ให้ท่านขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมผ่านชมเมืองโคราช

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมชุนหลี หรือเทียบเท่า

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 นครราชสีมา -ปราสาทหินพิมาย - กรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 • 09.00

  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์พิมาย ซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้นั้น  เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ หลังจากนั้นนำท่านชม ปราสาทหินพิมาย  ซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่มีความงดงาม เชื่อว่าเป็นต้นแบบในการสร้างนครวัดในเขมร   

 • 11.00

  นำท่านชมความงดงามของรากต้นไทร ณ อุทยานไทรงามพิมาย โดยอุทยานไทรงามนั้นอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • 14.00

  นำท่านเดินทางสู่ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์นั้น เป็นศาสนสถานที่รวมเทพเจ้า 3 นิกายของลัทธิเต๋า และพุทธศาสนา นิกายมหายาน ไว้ด้วยกันแห่งเดียวในโลก

 • 16.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยระหว่างทางนั้นให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกของเมืองโคราช

 • 18.30

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. รถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน สำหรับรถตู้ หรือไม่ถึง 20 ท่านสำหรับรถบัส โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางในคณะนั้นๆ ในกรณีที่จำนวนลูกค้าครบ 8 ท่านจะนับเป็น 1 รถตู้ โดยใช้อัตราค่าบริการของรถตู้และเมื่อครบ 20 ท่านจะเปลี่ยนไปใช้รถบัสและใช้อัตราค่าบริการของรถบัส
 6. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ