มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน
4,290฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ภูทับเบิก - ชมทะเลหมอก ภูทับเบิก  - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่-พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่บีเอ็น เขาค้อ
แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก – จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ไร่กังหัน – น้ำตกศรีดิษฐ์

MST-082-479

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ภูทับเบิก – จ. เพชรบูรณ์
 • 20:30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี

 • 21.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP 

วันที่ 2 ทับเบิก - ชมทะเลหมอก ภูทับเบิก - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่-พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่บีเอ็น เขาค้อ - เข้าสู่ที่พัก
 • 05:30

  เดินทางถึง ภูทับเบิก เป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อ หมู่บ้านม้งทับเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

   

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสำหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน

  จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ว" นั้นเนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านแวะไปถ่ายรูป ไร่บีเอ็น ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ซึ่งจะทยอยกันบานสะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงดงามของไร่บีเอ็น จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 เขาค้อ – แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก – จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ไร่กังหัน – น้ำตกศรีดิษฐ์ – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชื่อเป็นที่รู้จักกัน คือ บ้านสีส้ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ เป็นสถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัส บรรยากาศทุกอย่างทุกอารมณ์ตลอดทั้งวันได้อย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านเดินทางไปสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูช

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านไปแวะถ่ายรูป จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอีกจุดหนึ่ง ทะเลหมอกมีให้ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูหนาว ยิ่งในวันใดที่มีสภาพอากาศโปร่งท้องฟ้าสดใสแล้ว

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ทุ่งกังหันลม” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกังหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลผ่านจากหน้าผาตัด ลัดเลาะมาตามซอกหินชั้นต่าง ๆ ตกลงมาคล้ายม่านน้ำตกหลายม่านอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนกลับกรุงเทพฯ 

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP

 • 00.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก1 คืน สำหรับ2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (6มื้อ)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ