มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์...อุดรธานี หนองคาย คำชะโนด 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์...อุดรธานี หนองคาย คำชะโนด 3 วัน 1 คืน
3,599฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

วัดป่าภูก้อน • หนองคาย • วัดผาตากเสื้อ+SKYWALK • วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) • ศาลาแก้วกู่ • หนองคาย • อุดรธานี
วัดศิริสุทโธ ป่าคำชะโนด • ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า • ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง                                                                         

MST-063-487

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • ปั๊มน้ำมัน ปตท วิภาวดี
 • 20.00

  พร้อมกันที่ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน *จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า)*

 • 20.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดหนองคาย โดยรถบัสปรับอากาศ *บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ

วันที่ 2 อุดรธานี • วัดป่าภูก้อน • หนองคาย • วัดผาตากเสื้อ+SKYWALK • วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) • ศาลาแก้วกู่
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

 • 09.00

  เดินทางถึง วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ออกเดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ จุดไฮไลท์ที่โด่งดั่งคือ Sky Walk 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านชมและสักการะ วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส (Wat Pho Chai) เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง วัดโพธิ์ชัยเป็นพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก หน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้อล่างถึงยอดพระเกศ ๔ คืบ ๑ นิ้วของช่างไม้ มีลักษณะงดงาม นำท่านเยี่ยมชม ศาลาแก้วกู่ (Sala Kaeo Ku) หรือ วัดแขก 

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ! เมนูอาหารไทยจากปลาแม่น้ำโขงร้านดัง

 • ค่ำ

  เข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 หนองคาย • อุดรธานี • วัดศิริสุทโธ ป่าคำชะโนด • ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า • ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง • กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน และ ศาลเจ้าปู่-ย่า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าปู่ย่า มีการออกแบบตกแต่งสวน แบบในแนวสวนจีนที่มีความวิจิตรตระการตาภายใต้ชื่อ “สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู” เดินทางต่อไปยัง ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี 

  **อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝากระหว่างทาง**

 • 22.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ