มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์..เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์..เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน
3,899฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด •ร้านไอศกรีม iberry • วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ • ถนนคนเดินวัวลาย
ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ห้วยตึงเฒ่า •วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ         
ตลาดทุ่งเกวียน • พระธาตุลำปางหลวง

MST-063-488

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • เชียงใหม่
 • 21.00

  พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 22.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถบัส V.I.P ปรับอากาศ

  *บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ*

วันที่ 2 เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด •ร้านไอศกรีม iberry • วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ • ถนนคนเดินวัวลาย
 • 08.00

  เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา และยังเป็นศูนย์กลางในการสักการะหระธาตุประจำปีเกิดอีกด้วย

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เปลี่ยนเป็นรถ 2 แถวแดง รถโดยสายเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ เดินทางสู่ วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศานาในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นอย่างมาก 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ณ ร้านไอศกรีม iberry ของ Standup comedy ชื่อดังอย่าง โน้ส อุดม แต้พานิช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองเชียงใหม่ จากนั้นพาท่านสู่ วัดสวนดอก หนึ่งในวัดสำคัญของเชียงใหม่ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย 

  พาท่านกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่พาท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลาย 1 ใน 2 ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีบรรยากาศที่มีความท้องถิ่น เคล้าไปกับบ้านเรือนที่สวยงามของเชียงใหม่

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ห้วยตึงเฒ่า •วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านสู่ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม แต่เดิมเป็นเฉพาะโครงการในพระราชดำริ ก่อนที่จะได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดในปัจจุบัน พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเลื่อนลอย แวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk 

  ให้ท่านได้นั่งชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมีมุมถ่ายรูปมากมาย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ภายในกำแพงเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดที่มีความทันสมัย เคล้ากับกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินท่าแพ 

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เชียงใหม่ • ตลาดทุ่งเกวียน • พระธาตุลำปางหลวง • กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะ ตลาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมสินค้าของฝากที่มีทั้งของกิน ของใช่ ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู กาแฟ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

  ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะสักการะอีกหนึ่งพระธาตุดัง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุที่สำคัญที่สุดในจังหวัดลำปาง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองลำปาง มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี

 • 21.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ