มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ 2 วัน 1 คืน
3,590฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

จามจุรียักษ์ - อ.สังขละบุรี - ด่านพระเจดีย์ 3 องค์ - เจดีย์พุทธคยา - วัดหลวงพ่ออุตตะมะ  - ล่องเรือชมเมืองบาดาลหรือวัดใต้น้ำ
ตักบาตรพระมอญ (สะพานมอญ) – น้ำตกเกริงกระเวีย – เมืองมัลลิกา - บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน – ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว

MST-082-489

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – จามจุรียักษ์ - อ.สังขละบุรี - ด่านพระเจดีย์ 3 องค์ - เจดีย์พุทธคยา - วัดหลวงพ่ออุตตะมะ - ล่องเรือชมเมืองบาดาลหรือวัดใต้น้ำ
 • 05.30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

 • 06.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู้ VIP  

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า แบบ BOX SET เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี พาท่านแวะถ่ายรูป “ต้นจามจุรียักษ์” เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่หลายคนมักไปในเมืองกาญจน์ เพราะความใหญ่โต และสวยงามของต้นจามจุรีทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงมากๆ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.สังขละบุรี นำท่านไปชม “ด่านพระเจดีย์สามองค์” เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดหลวงพ่ออุตตะมะ” วัดที่มีวิหารริมแม่น้ำ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามและเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่ออุตตมะ ชม “เจดีย์พุทธคยา” เป็นเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีลักษณะฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการจำลองแบบมาจากมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย จากนั้นนำท่านไป “วัดใต้น้ำ หรือ เมืองบาดาล”  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.สังขละบุรี

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ตักบาตรพระมอญ (สะพานมอญ) – น้ำตกเกริงกระเวีย – เมืองมัลลิกา - บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน – ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว – ซื้อของฝาก
 • 06.00

  พาท่านไป “ตักบาตรมอญ” เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านที่นี่ ทุกเช้าตรู่ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว ต่างต่อแถวเนืองแน่น เพื่อรอใส่บาตรพระสงฆ์ คุณจะพบรอยยิ้มของคนในชุมชน เด็กน้อยผู้นำโถข้าวมาซ้อนไว้บนศรีษะ หรือนักท่องเที่ยวที่สวมชุดมอญเดินถ่ายรูป เป็นภาพที่คุณไม่อาจเห็นที่ไหนในประเทศนี้ “สะพานมอญ” ​เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเรีย ไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็น “สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย” และเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า 

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่กาญจนบุรี แวะพาท่านถ่ายรูป “น้ำตกเกริงกระเวีย” ตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตำบลปรังเผล เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กๆ สูงประมาณ 5 เมตร นำท่านเดินทางไป “เมืองมัลลิกา” ร.ศ.๑๒๔ สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางไป “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” 

 • ....

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก1คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ