มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ 3 วัน 2 คืน
9,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้- น้ำตกร้อน – สระมรกต - ท่าปอม คลองสองน้ำ-เกาะกลาง
ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม-ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง

MST-024-502

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กระบี่ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ -น้ำตกร้อน – สระมรกต - ท่าปอม คลองสองน้ำ – ที่พักอ่าวนาง
 • 05:30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   

 • 07.50

  ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2241

 • 09.10

  จากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารครัวริมธาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ำ”  ตั้งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดินและพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารก้อยกุลากาสัย

วันที่ 2 ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม-ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง - ที่พักอ่าวนาง
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น นำท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling  ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน 

  -นำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก

 • บ่าย

  เดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย 

 • 15.30

  กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารวังทรายซีฟู้ด

วันที่ 3 กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก -เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารขนาบน้ำวิวซีฟู้ด

 • 19.00

  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลับกรุงเทพ   /  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่

 • 19.00

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 2250

 • 20.20

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ // กระบี่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอำนาจตัดสินใจ  ทั้งนี้จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ