มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทะเลกระบี่ 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทะเลกระบี่ 5 วัน 2 คืน
4,990฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ – น้ำตกร้อน-สระมรกต -เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม-ทะเลแหวก
หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง -เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก –ไชยา- สวนโมกขพลาราม - พระบรมธาตุย

MST-024-503

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กระบี่
 • 17:00

  คณะพร้อมกันที่ บริษัทฯ  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

 • 18.00

  ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ

วันที่ 2 กระบี่ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ – น้ำตกร้อน-สระมรกต - ที่พักกระบี่เมอร์ริไทม์
 • 06:00

  เดินทางถึง จ.กระบี่ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์  ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดลำลองเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกันในวันนี้

 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ 

   

 • กลางวัน

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือเล่นน้ำสระน้ำภายในโรงแรม

 • ค่ำ

  อาหารมื้อค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม -ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น นำท่าน“ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด นำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก

 • กลางวัน

  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิกบนเกาะปอดะ

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย 

 • 15.30

  กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารมื้อค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4 กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก –ไชยาสวนโมกขพลาราม - พระบรมธาตุยา - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง(Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • 13.00

  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ เป็นของฝากคนทางบ้าน   /  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นำท่านเข้าชม สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเข้านมัสการพระธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพลับพลาซีฟู้ด

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 05:00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเรือ SpeedBoat นำเที่ยวทะเลกระบี่ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอำนาจตัดสินใจ  ทั้งนี้จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ