มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครศรีฯ-สุราษฎร์-ล่องเขื่อนรัชชประภา -สักการะวัดเจดีย์ไอ้ไข่ 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีฯ-สุราษฎร์-ล่องเขื่อนรัชชประภา -สักการะวัดเจดีย์ไอ้ไข่	5 วัน 2 คืน
4,890฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

ล่องเขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย) – ล่องเรือชมโลมาสีชมพู -วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช -วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

MST-024-504

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
 • 17:00

  คณะพร้อมกันที่ บริษัทฯ  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

 • 18.00

  ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี – เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)
 • 08:30

  นำท่านเดินทางสู่ อรุณสวัสดิ์ จ. สุราษฎร์ธานี พร้อมบริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว ชม เขื่อนรัชชประภา” มีชื่อดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ ” เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ในเขื่อนรัชชประภา  นำท่านชมความงามของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจากไกด์ท้องถิ่น

 • กลางวัน

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แพไพรลิน อาหารเที่ยงแบบพื้นบ้าน กับข้าว 4 อย่าง และผลไม้ตามฤดูการ เสริฟแบบไม่อั้น

 • บ่าย

  -หลังจากนั้นสามารถทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย 

 • ค่ำ

  อาหารมื้อค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - วัดเจดีย์ไอ้ไข่
 • 06:00

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางไป “ล่องเรือชมโลมาสีชมพู”  ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเล คนเรือบอกว่าที่บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ จากนำท่านถ่ายรูป “สะพานไม้อ่าวเตล็ด” ตั้งอยู่ที่อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมา สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอม

 • เที่ยง

  อิสระอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 นครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 07:00

  บริการอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยโลเคชั่นที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บ้าน

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช”สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านไปไหว้ขอพร “พระบรมธาตุเมืองนคร” หรือชื่อเต็มๆ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี

 • ค่ำ

  อาหารมื้อค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 05:00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเรือ ล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน และ ล่องชมปลาโลมา
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอำนาจตัดสินใจ  ทั้งนี้จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ