มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน
2,299฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • วัดไผ่โรงวัว
 • วัดอัมพวัน
 • วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
 • ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
 • พระพุทธรูปแกะสลักหิน
 • วัดเขาดีสลัก
 • ตลาดสามชุก
 • วัดป่าเลไลย์
 • อุทยานมังกรสวรรค์
MST-009-506

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี - วัดไผ่โรงวัว - วัดอัมพวัน - วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม - ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
 • 05:00

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก 

 • 05.30

  นำท่านเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดไผ่โรงวัวหรือวัดโพธาราม สร้างเมื่อ พ.ศ.2469 เดิมเป็น  สำนักสงฆ์บนพื้นที่ 20 ไร่ ปัจจุบันพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด 248 ไร่ เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปนิยมไปเที่ยวชมกันมาก

  นำท่านเดินทางสู่ วัดอัมพวันหรือวัดคลองมะดัน ตั้งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง วัดนี้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของอดีตเจ้าอาวาส

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามหรือวัดเขาพระ เป็นวัด  เก่าแก่สมัยทราวดี เป็นที่เคารพนับถือของชาวอู่ทอง ด้านบนเป็นถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ศรีสรรเพชญ์ และด้านบนสุดยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าพระยาจักร เป็นที่ประดิษฐานของ เจ้าพ่อพระยาจักร เทวรูปสมัย  ทวารวดี ที่มีลักษณะคล้ายรูปพระวิษณุแบบเก่า

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ- วัดเขาดีสลัก - ตลาดสามชุก – วัดป่าเลไลย์ - อุทยานมังกรสวรรค์ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ทที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ(พระพุทธรูปแกะสลักหิน) เป็นเขตพื้นที่ที่กรมศิลปากรยืนยันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาดีสลัก เป็นวัดที่สวยงามสงบเงียบ  และรายล้อมด้วยธรรมชาติ มีสิ่งก่อสร้างในความเชื่อทางศาสนา ที่มีอายุนับพันปี

  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ตลาดสามชุกถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดสามชุก นำท่านเดินทาง วัดป่าเลไลย์ เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ชมความงดงามของ หลวงพ่อโต และกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล หลวงพ่อโต นำท่านเดินทางสู่ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนต้องแวะเวียนมากราบไหว้ขอพร นำท่านแวะซื้อของฝาก ของขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ร้านของฝาก

 • 18.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 20.00

  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นเดียวนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่ มิได้
  ระบุในรายการ
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท (บังคับตามระเบียบธรรม
  เนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและ
  คนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ