มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ โคราช เช็คอิน กินเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ โคราช เช็คอิน กินเที่ยว 2 วัน 1 คืน
3,599฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ชมอ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา ณ เขื่อนลำตะคอง l พระพุทธสิริสัตตราช l ทุ่งกังหันลมลำตะคอง
ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง  l โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา l จุดชมวิวหมื่นล้าน
โรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวของประเทศไทย lอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย l อุทยานไทรงามพิมาย

MST-178-521

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เขายายเที่ยง-ชมขุมพลังงาน-เขื่อนลำตะคอง-วัดศาลาลอยรับมงคลเสริมราศี
 • 06.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารว่าง ระหว่างการเดินทาง

 • 08.30

  นำท่านชม อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เขื่อนลำตะคอง)  ที่ตั้งอยู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 • 09.30

  ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นโครงการที่ กฟผ.

 • 10.30

  นำท่านชม บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำลำตะคลอง ท่านสามารถเลือกลิ้มลองกาแฟอาราบิก้า ออร์แกนิค สดใหม่ กลมกล่อม หอมละมุน จากชุมชนของ กฟผ.ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ปลาสดใหม่จากลุ่มน้ำบรรพกาลลำตะคอง

 • 15.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดศาลาลอย ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้น กับ พระยาสุริยเดช หรือ ปลัดทองคำ ปลัดเมืองนครราชสีมา ผู้เป็นสามี

 • 16.00

  นำท่านสักการะอนุเสาวรีย์ย่าโมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช ให้ท่านขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมผ่านชมเมืองโคราช

 • 17.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 นครราชสีมา -ปราสาทหินพิมาย - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 • 09.00

  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พิมาย ซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้นั้นเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี หลังจากนั้นนำท่านชม ปราสาทหินพิมาย

 • 11.00

  นำท่านชมความงดงามของรากต้นไทร ณ อุทยานไทรงามพิมาย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • 14.00

  นำท่านเดินทางสู่ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์

 • 16.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยระหว่างทางนั้นให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกของเมืองโคราช

 • 18.30

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน สำหรับรถตู้ หรือไม่ถึง 20 ท่านสำหรับรถบัส โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ