มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต กระบี่ ล่องเรือดำน้ำ 4 เกาะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต กระบี่ ล่องเรือดำน้ำ 4 เกาะ 3 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

เช็คอินแหลมพรหมเทพ แลนด์มาร์กภูเก็ต ตะลุยชิโนโปรตุกีส สุดฟินดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ @กระบี่ ที่พักสุดว้าว ติดหาดป่าตอง
อาหารมื้อพิเศษ!! ติ่มซำรสเด็ด แจกฟรี!! กระเป๋าจัดระเบียบ

MST-061-528

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิวกังหันลม - ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
 • 04.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

 • 06.15

  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

 • 07.45

  เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เก็บภาพประทับใจบริเวณหัว เกาะไก่ - แวะดำน้ำดูปะการัง - เกาะปอดะ - หาดถ้ำพระนาง - แวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 08.00

  นำท่านเดินทางไปยัง หาดนพรัตน์ธารา

  ** มีบริการเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์หน้ากากสำหรับดำน้ำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทริปล่องเรือดำน้ำ เที่ยวชม 4 เกาะ ทั้งนี้เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท **

 • 09.30

  ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ ทะเลแหวก

 • 10.00

  นำท่านสู่ ทะเลแหวก Unseen Thailand จังหวัดกระบี่ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมกันของเกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ซึ่งเมื่อเวลาน้ำลงจะทำให้เกิดสันทรายที่สามารถเดินไปมาระหว่างเกาะทั้งสามได้

 • 10.40

  แวะเก็บภาพความประทับใจที่บริเวณหัว เกาะไก่ ซึ่งเมื่อก่อนเกาะนี้มีชื่อว่า “เกาะด้ามขวาน”

 • 11.15

  แวะดำน้ำดูปะการัง เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลายสายพันธ์ หรือว่ายน้ำตามอัธยาศัย

 • 12.00

  เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะปอดะ เกาะซึ่งมีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดและทอดยาว

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 13.30

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดถ้ำพระนาง ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลพระนาง ศาลที่เป็นที่สักการะของคนท้องถิ่น และบริเวณถ้ำพระนางก็เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย

 • 14.15

  เดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดนพรัตน์ธารา

 • 15.00

  ออกจากหาดนพรัตน์ธารา นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง

 • 06.30

  นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินภูเก็ต

 • 09.00

  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ315

 • 10.30

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                               
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท **

** สำหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ทำการเช็ค ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทำจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม **

 ** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ