มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เกาะเสม็ด ระยอง @เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เกาะเสม็ด ระยอง @เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ระยอง - ท่าเรือนวลทิพย์ - ท่าเรือหน้าด่าน - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพคเกจดำน้ำ และเที่ยวรอบเกาะ

MST-061-529

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ระยอง - ท่าเรือนวลทิพย์ - ท่าเรือหน้าด่าน - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพคเกจดำน้ำ และเที่ยวรอบเกาะ
 • 08.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบตรงข้ามไบเทคบางนา **พร้อมบริการอาหารเช้าด้วยเมนู ข้าวเหนียวหมูทอด ** นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดระยอง

 • 10.30

  เดินทางถึง ท่าเรือนวลทิพย์ นำทุกท่านลงเรือโดยสารเพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรือหน้าด่าน หรือเกาะเสม็ด จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจบริเวณ ท่าเรือหน้าด่าน ที่ถือว่าเป็นท่าเรือหลักที่นักท่องเที่ยวต่างจะต้องมาเยือน ซึ่งความโดดเด่นของท่าเรือแห่งนี้คือ “รูปปั้นนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร” ที่ตั้งเด่นตระการตาอยู่ตรงท่าเรือ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยโดยมีไกด์นำเที่ยวคอยให้คำแนะนำเส้นทาง และการเดินทางภายในเกาะเสม็ด

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ท่าเรือนวลทิพย์ - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 11.00

  เดินทางออกจาก ท่าเรือนวลทิพย์

 • 13.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเรือโดยสาร ไป-กลับ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 - 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                                
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ