มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ชุมพร ดำน้ำ ล่องแพพะโต๊ะ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ชุมพร ดำน้ำ ล่องแพพะโต๊ะ 4 วัน 2 คืน
5,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ล่องแพ พะโต๊ะ – วัดพระธาตุสวี – สักการะกรมหลวงชุมพร – หาดทรายรี – อุทยานราชภักดิ์ – วัดห้วยมงคล

MST-024-539

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ชุมพร
 • 22.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนับพบ ลิกไนท์ทัวร์ ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

 • 23.00

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP

วันที่ 2 ชุมพร – ท่าเรือท่ายาง – ดำน้ำเกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะมาตรา
 • 06.00

  นำท่านเดินทางถึงจังหวัดชุมพร ประตูแรกสู่ภาคใต้ ชุมพรเป็นเมืองสำคัญที่พบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญต่อเมืองในอดีต

 • 07.00

  บริการมื้ออาหารเช้า  หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ายาง จุดขึ้นเรือเพื่อไปทำกิจกรรมดำน้ำตื่น ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากมาย  เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา 

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก

 • บ่าย

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง บอกลาความงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าเช็คอินที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 ล่องแพ พะโต๊ะ – วัดพระธาตุสวี – สักการะกรมหลวงชุมพร – หาดทรายรี
 • 07.00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า   นำคณะท่านเดินทางสู่ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อทำกิจกรรม “ล่องแพพะโต๊ะ” กิจกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรที่พลาดไม่ได้ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบพื้นบ้าน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองชุมพร ระหว่างทางนำท่านแวะไหว้ “พระธาตุสวีชุมพร” โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองอายุมากกว่า 700 ปี วัดพระธาตุสวี เป็นศาสนาสถานสำคัญของชาวชุมพร อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมนั้นวัดพระธาตุสวีมีตำนานเก่าแก่เล่าว่าถูกพบพระบรมสารีริกธาตุใต้พื้นดินจากอีกาที่กระพือปีกจนเป็นที่สนใจ จนได้ชื่อว่า วัดพระธาตุกาวีปีก

  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองชุมพร นำท่านเดินทางสู่ “หาดทรายรี” แวะสักการะ “ตำหนักกรมหลวงชุมพร” หาดทรายรี เพื่อขอพร องค์กรมหลวงชุมพร เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองชุมพรเป็นอย่างมาก จากนั้น ให้ท่านได้มีเวลาผ่อนคลายแบบสบายๆไปกับสายลม แสงแดด และเกรียวคลื่น...

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 4 ช้อปปิ้ง – อุทยานราชภักดิ์ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพมหานคร
 • 07.00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านแวะซื้อของฝากของดีเมืองชุมพร ณ ร้านของฝากขึ้นชื่อ จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่ยาวที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ ระหว่างทางผ่านสองเส้นทางจนนำท่านไปถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ จากนั้นนำท่านแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านแวะสักการะ 7 มหาราช กษัตริย์ของไทย ณ “อุทยานราชภักดิ์” อุทยานตั้งอยู่บนพื้นที่ของกองทัพบกเป็นสถานที่ที่เนืองแน่นไปด้วยประชาชนมาสักการะบูชาองค์บูรพกษัติรย์ในอดีต 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดห้วยมงคล” เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

 • 22.30

  เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพประทับใจมากมายในการเดินทางครั้งนี้

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเรือ นำเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 5. ค่าล่องแพพะโต๊ะ พร้อมเสื้อชูชีพ
 6. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ