มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะกูด ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะกูด ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน
8,690฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • เกาะกูด
 • น้ำตกคลองเจ้า
 • ดำน้ำตื้นชมประการัง
 • เกาะยักษ์
 • เกาะทองหลาง
 • เดินทางกลับสู่ฝั่ง
 • เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์
MST-024-540

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า
 • 05.00

  คณะนักเดินทางพบกัน ณ ลิกไนท์ทัวร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ       ก่อนการเดินทาง

 • 06.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก โดยรถตู้ VIP ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้บริการท่าน

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • 14.20

  นำท่านข้ามเรือเฟอรรี่สู่เกาะกูด ในการข้ามฟาก จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน ให้ท่านได้เตรียมตัวจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคลองเจ้า เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติบนเกาะกูดที่สวยงาม ให้ท่านได้สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ดำน้ำตื้นชมประการัง – เกาะยักษ์ – เกาะทองหลาง – พักผ่อนบรรยากาศทะเล
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลจากที่พัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อดำน้ำชมเกาะน้อยใหญ่ของเกาะกูด ชมความงามของทะเลแสนสวยงาม เกาะยักษ์มีจุดเด่นคือความหลากหลายของปลา และดอกไม้ทะเล เป็นจุดดำน้ำตื้นที่ไม่ควรพลาดที่จะเยี่ยมชม เกาะทองหลาง เป็นจุดดำน้ำที่มีฝูงปลาการ์ตูน น้อยใหญ่ เหมาะแก่การพักผ่อน

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 เดินทางกลับสู่ฝั่ง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์ – นำท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า

 • 10.00

  นำท่านกลับสู่ฝั่งท่าเรือแหลมศอก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอเอซิสซีเวิลด์

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม โอเอซิสซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจำจังหวัด จันทบุรี ที่โอเอซิสซีเวิลด์ มีโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาตร ซึ่งเป็นโลมาพันธุ์หายากที่พบได้ในประเทศไทย ให้ท่านเข้าชมโชว์ปลาโลมา และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแสนน่ารักของเจ้าโลมาตัวน้อยที่ฉลาดมาก อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเรือเร็วในการข้ามเกาะ และเรือใหญ่ปลอดภัย สำหรับดำน้ำดูปะการัง ได้รับมาตรฐานจากการท่องเที่ยว แห่ง ประเทศไทย
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ