มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตราดเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตราดเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
6,690฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • น้ำตกคลองพลู
 • ดำน้ำตื้นชมประการัง
 • เกาะยักษ์เล็ก
 • เกาะยักษ์ใหญ่
 • เกาะมะปริง
 • เกาะรัง

เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์

MST-024-541

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือ – น้ำตกคลองพลู – พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 05.00

  คณะนักเดินทางพบกัน ณ ลิกไนท์ทัวร์ เขตตลิ่งชัน

 • 06.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรรี่เกาะช้าง โดยรถตู้ VIP ที่ทางบริษัทฯ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านข้ามเรือเฟอรรี่สู่เกาะช้าง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง นำท่านนั่งรถตู้ VIP สู่น้ำตกคลองพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะช้างที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชม ถ่ายรูปและเล่นน้ำตก น้ำตกคลองพลู มีอีกชื่อว่า น้ำตกเมฆภูภา น้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามดังสรวงสวรรค์ ให้ท่านได้ใช้เวลาที่น้ำตกแห่งนี้ จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 2 ดำน้ำตื้นชมประการัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะมะปริง – เกาะรัง
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อดำน้ำชมเกาะน้อยใหญ่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เกาะยักษ์เล็กมีจุดเด่นคือความหลากหลายของปลา และดอกไม้ทะเล เป็นจุดดำน้ำตื้นที่ไม่ควรพลาดที่จะเยี่ยมชมหาดศาลเจ้าเกาะรัง เป็นจุดดำน้ำที่มีฝูงปลาการ์ตูน น้อยใหญ่ มีหาดทรายสีขาวเหมาะแก่การพักผ่อน เรือจอดที่นี่เพื่อบริการอาหารกลางวัน เกาะมะปริงเป็นเกาะที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่น่าค้นหามากมาย
  เกาะยักษ์ใหญ่ เป็นไฮไลท์ของการดำน้ำเนื่องจากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติท่านจะพบปลาน้อยใหญ่ที่น่ารักน่าค้นหา

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 เดินทางกลับสู่ฝั่ง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์ – นำท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า

 • 10.00

  นำท่านกลับสู่ฝั่งท่าเรือเกาะช้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอเอซิสซีเวิลด์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม โอเอซิสซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจำจังหวัด จันทบุรี ที่โอเอซิสซีเวิลด์ มีโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาตร ซึ่งเป็นโลมาพันธุ์หายากที่พบได้ในประเทศไทย ให้ท่านเข้าชมโชว์ปลาโลมา และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแสนน่ารักของเจ้าโลมาตัวน้อยที่ฉลาดมาก อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเรือข้ามฝั่ง ค่าเรือนำเที่ยวทะเล พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ