มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง หนีร้อน ไปติดเกาะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง หนีร้อน ไปติดเกาะ 3 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

หนีร้อนไปติดเกาะ สัมผัสเสน่ห์ทะเลตราด หาดทรายสวยน้ำใส ล่องเรือกอนโดล่าบ้านสลักคอก เช็คอินจุดชมวิวแหลมงอบ

MST-061-542

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือเฟอร์รี่ แหลมงอบ – ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง – ล่องเรือกอนโดลา บ้านสลักคอก
 • 06.00

  พร้อมกัน ณ จุดนับพบ

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์รี่แหลมงอบ นำท่านสัมผัสวิถีธรรมชาติ ล่องเรือกอนโดลา บ้านสลักคอก ซึ่งเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด และน่ารักชุมชนหนึ่งบนเกาะช้าง โดดเด่นในเรื่องรูปแบบการนำเสนอด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ซิตี้ทัวร์ หรือเลือกซื้อทัวร์ดำน้ำ (ไม่รวมค่าทัวร์ดำน้ำและค่าเข้าอุทยาน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาอาหารโรงแรม เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม หรือเลือก ซิตี้ทัวร์ เดินทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านบนเกาะ นำท่านชม จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จุดชมวิวที่อยู่บนเขาก่อนเข้าหมู่บ้านบางเบ้า เป็นจุดชมวิวของเกาะช้างฝั่งตะวันออกที่สวยงามที่สุดในมุมมองแบบ 180 องศา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง น้ำตกคลองพลู น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำมากอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นท่านเดินทางไปยัง หาดทรายขาว อิสระให้ท่านถ่ายรูปหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ คาเฟ่ เลอ เจ้าจอม ที่มีบรรยากาศติดทะเลอยู่ระหว่างหาดทรายขาว และหาดคลองพร้าว ตกแต่งสไตล์โคโรเนียล หรือตะวันตกผสมผสามความเป็นไทยในยุครัชกาลที่ 5 จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินที่ ถนนคนเดินเกาะช้าง 

  ** อิสระอาหารกลางวัน และเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **

วันที่ 3 ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง – ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง – ท่าเรือเฟอร์รี่ แหลมงอบ – จุดชมวิวแหลมงอบ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาอาหารโรงแรม เช็คเอ้าท์และนำท่านเดินไปทางยัง ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวเกาะช้างนับถือมาตั้งแต่โบราณสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นำท่านถ่ายภาพ จุดชมวิวแหลมงอบ เป็นท่าเรือเก่าแก่ของตราด 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ

 • 18.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเรือโดยสารข้ามเกาะ ไป-กลับ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                               
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าแพคเกจดำน้ำ ค่าเข้าอุทยาน (กรณีซื้อแพคเกจดำน้ำ) ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากไกด์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ