มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ (พักเม้าเท่นส์ รีสอร์ท) รหัส ZSTN02 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ (พักเม้าเท่นส์ รีสอร์ท) รหัส ZSTN02 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน
4,599฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

รีสอร์ทริมหาดที่มีวิวพระอาทิตย์ขึ้นงดงามที่สุด พิเศษ!! รวมแพ็คเกจดำน้ำ One Day Trip เที่ยว 7 เกาะ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รถรับส่งสนามบินหาดใหญ่-ท่าเทียบเรือปากบารา

MST-061-547

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
 • ...

  พบกัน ณ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา นำท่านเดินทางไปยังจุดนัดหมายเพื่อเปลี่ยนเป็น รถตู้ (สำหรับรถตู้ใช้จอยส์ร่วมกับคณะอื่น กรณีต้องการรถตู้ส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

 • 09.00

  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีเรือข้ามฟากวิ่งตลอดทั้งปี

 • 11.00

  นำท่านลง เรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป เพื่อออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่ในทะเลอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย นำท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกาะตะรุเตาเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์สำคัญคือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินลอดเข้าออกได้ 

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้งชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประการังที่สวยงามรายล้อมรอบเกาะ

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว      

วันที่ 2 เกาะหินงาม – เกาะยาง – อ่าวเรือใบ – เกาะราวี – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหลีเป๊ะ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านสู่กิจกรรมดำน้ำ ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล (โปรแกรมโซนใน)
  ชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต ให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดำน้ำที่ไม่ควรพลาด ชม อ่าวเรือใบ ที่เกาะอาดัง อ่าวที่มีชายหาดกว้างขวาง และเป็นจุดชมปะการังน้ำตื้น และปลาสวยงามหลากหลายชนิด 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง ชม เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้อีกด้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็นที่ตั้งของ ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว      

วันที่ 3 ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  เช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล

 • 11.00

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ พร้อมเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ

 • 12.00

  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ไป-กลับ (สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่า Gala Dinner กรณีเข้าพักในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดูสถานการณ์จำนวนผู้เข้าพักและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประเภทห้องพัก

พีเรียดวันเดินทาง

01 กันยายน – 15  ตุลาคม 63
(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

16 ตุลาคม 63 – 15 พฤษภาคม 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

20 ธันวาคม63 – 10 มกราคม 64,

10 – 15 เมษายน 2564

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

Deluxe Garden View

4,599

5,599

6,599

Grand Garden View

6,599

7,599

8,599

Deluxe Sea View

6,599

7,599

8,599

Villa Family Two Bed Room

4,999

6,299

6,999

** อัตราค่าบริการนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีส่วนต่างเพิ่มท่านละ 500 บาท **

**สำหรับห้อง Villa Family Two Bed Room ต้องมีผู้เข้าพักขั้นต่ำ 4 ท่าน กรณีต้องการเสริมจำนวนผู้เข้าพัก หรือราคาพักเดี่ยวแต่ละประเภทห้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ