มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ (พักบันดาหยา รีสอร์ท) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ (พักบันดาหยา รีสอร์ท) 3 วัน 2 คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

รีสอร์ทชายทะเลริมหาดพัทยา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พิเศษ!! รวมแพ็คเกจดำน้ำ One Day Trip เที่ยว 7 เกาะ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รถตู้รับส่งสนามบินหาดใหญ่-ท่าเทียบเรือปากบารา

MST-061-548

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
 • ...

  พบกัน ณ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา นำท่านเดินทางไปยังจุดนัดหมายเพื่อเปลี่ยนเป็น รถตู้ (สำหรับรถตู้ใช้จอยส์ร่วมกับคณะอื่น กรณีต้องการรถตู้ส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

 • 09.00

  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีเรือข้ามฟากวิ่งตลอดทั้งปี

 • 11.00

  นำท่านลง เรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป เพื่อออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่ในทะเลอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน นำท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกาะตะรุเตาเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์สำคัญคือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินลอดเข้าออกได้ 

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้งชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประการังที่สวยงามรายล้อมรอบเกาะ

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว      

วันที่ 2 เกาะหินงาม – เกาะยาง – อ่าวเรือใบ – เกาะราวี – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหลีเป๊ะ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านสู่กิจกรรมดำน้ำ ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล (โปรแกรมโซนใน) ชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต ให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดำน้ำที่ไม่ควรพลาด ชม อ่าวเรือใบ ที่เกาะอาดัง อ่าวที่มีชายหาดกว้างขวาง และเป็นจุดชมปะการังน้ำตื้น และปลาสวยงามหลากหลายชนิด 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง ชม เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้อีกด้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็นที่ตั้งของ ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 3 ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  เช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล

 • 11.00

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ พร้อมเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ

 • 12.00

  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ไป-กลับ (สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่า Gala Dinner กรณีเข้าพักในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดูสถานการณ์จำนวนผู้เข้าพักและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประเภทห้องพัก

พีเรียดวันเดินทาง

เข้าพักคืนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

เข้าพักคืนวันศุกร์ – วันอาทิตย์

 และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

01 พ.ย. – 19 ธ.ค. 63

11 ม.ค. – 31 พ.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

20 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

01 พ.ย. – 19 ธ.ค. 63

11 ม.ค. – 31 พ.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

20 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

Superior Bungalow

3,999

4,599

4,999

5,499

Deluxe Bungalow

4,399

4,599

4,999

5,599

Garden Deluxe Bungalow

4,999

5,199

5,999

6,599

Villa Deluxe Bungalow

5,299

5,599

6,299

6,599

Deluxe Room

5,199

5,599

6,299

6,599

Garden Triple Bungalow

4,399

4,599

4,999

5,299

Family Bungalow

3,999

4,299

4,599

4,999

 

หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์  5, 10 ธ.ค., 23 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 // 12 – 15, 26 ก.พ. 64 // 6, 13-15 เม.ย. 64 // 1, 13, 26 พ.ค. 64

** อัตราค่าบริการนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีส่วนต่างเพิ่มท่านละ 500 บาท **

**สำหรับห้อง Garden Triple Bungalow ต้องมีผู้เข้าพักขั้นต่ำ 3 ท่าน และห้อง Family Bungalow ต้องมีผู้เข้าพักขั้นต่ำ 4 ท่าน กรณีต้องการเสริมจำนวนผู้เข้าพัก หรือราคาพักเดี่ยวแต่ละประเภทห้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ