มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย (CHAWENG COVE BEACH RESORT) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย (CHAWENG COVE BEACH RESORT) 3 วัน 2 คืน
4,899฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

รีสอร์ท 4 ดาวริมหาดเฉวง พิเศษ!! รวมแพ็คเกจดำน้ำ One Day Trip เที่ยวเกาะเต่า, เกาะนางยวน พร้อมอาหาร 3 มื้อ รถตู้รับส่งสนามบินสมุย-โรงแรม

MST-061-565

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสมุย
 • ...

  พบกัน ณ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านเดินทางไปเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  หมายเหตุ : แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ
  - สักการะขอพร พระใหญ่เกาะฟาน หรือพระพุทธโคดม
  - ชม หินตาหินยาย ตั้งอยู่ในบริเวณหาดละไม เป็นโขดหินรูปร่างแปลกประหลาด
  - ชม น้ำตกหน้าเมือง น้ำตกขนาดกลางบนเกาะสมุย

 • เย็น

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 2 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เกาะนางยวน

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยสันทรายสีขาวจนก่อให้เกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แห่ง

 • 10.30

  เดินทางถึง เกาะนางยวน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือเลือกเดินเท้าขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน

 • 12.00

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะเต่า เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเว้าเป็นอ่าวซึ่งมีอยู่มากมายถึง 11 อ่าว 10 แหลม นับเป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำสวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นอิสระให้ท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ตามอัธยาศัย

 • 15.00

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • เย็น

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 3 สนามบินสมุย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 11.00

  ให้ท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย เพื่อเดินทางกลับ

 • 11.30

  เดินทางถึง สนามบินสมุย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถไป-กลับ (สนามบินสมุย-โรงแรมที่พัก-สนามบินสมุย) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ประเภทห้องพัก

พีเรียดวันเดินทาง

01 พ.ย. – 22  ธ.ค. 63, 01 เม.ย. – 15 ก.ค. 64

,01 ก.ย. – 31 ต.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

06 ม.ค. – 31 มี.ค. 64

16 ก.ค. – 31 ส.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

23 ธ.ค. 63 – 05 ม.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

Superior Room

4,899

5,299

5,999

Deluxe Balcony Room

5,599

5,999

6,599

Superior Garden Bungalow

5,799

6,199

6,999

Superior Pool Side

5,999

6,599

7,399

Deluxe Garden Bungalow

5,999

6,599

7,399

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ