มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย (SAMUI VERTICOLOR) 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย (SAMUI VERTICOLOR) 3 วัน 2 คืน
3,899฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

โรงแรม 3 ดาวใจกลางหาดเฉวง พิเศษ!! รวมแพ็คเกจดำน้ำ One Day Trip เที่ยวเกาะเต่า, เกาะนางยวน พร้อมอาหาร 3 มื้อ รถตู้รับส่งสนามบินสมุย-โรงแรม

MST-061-566

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสมุย
 • ...

  พบกัน ณ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านเดินทางไปเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  หมายเหตุ : แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ
  - สักการะขอพร พระใหญ่เกาะฟาน หรือพระพุทธโคดม
  - ชม หินตาหินยาย ตั้งอยู่ในบริเวณหาดละไม เป็นโขดหินรูปร่างแปลกประหลาด
  - ชม น้ำตกหน้าเมือง น้ำตกขนาดกลางบนเกาะสมุย มีความสูง 15 เมตร มีสายน้ำไหลลงมาตลอดทั้งปี

 • เย็น

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 2 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เกาะนางยวน

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยสันทรายสีขาวจนก่อให้เกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แห่ง

 • 10.30

  เดินทางถึง เกาะนางยวน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือเลือกเดินเท้าขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน

 • 12.00

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะเต่า เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเว้าเป็นอ่าวซึ่งมีอยู่มากมายถึง 11 อ่าว 10 แหลม นับเป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำสวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นอิสระให้ท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ตามอัธยาศัย

 • 15.00

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • เย็น

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 3 สนามบินสมุย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 11.00

  ให้ท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย เพื่อเดินทางกลับ

 • 11.30

  เดินทางถึง สนามบินสมุย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถไป-กลับ (สนามบินสมุย-โรงแรมที่พัก-สนามบินสมุย) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ประเภทห้องพัก

พีเรียดวันเดินทาง

01 พ.ย. – 22  ธ.ค. 63, 01 เม.ย. – 15 ก.ค. 64

,01 ก.ย. – 31 ต.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

06 ม.ค. – 31 มี.ค. 64

16 ก.ค. – 31 ส.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

23 ธ.ค. 63 – 05 ม.ค. 64

(ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ)

Superior Studio

3,899

3,999

4,999

Deluxe Studio

3,999

4,099

5,199

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ