มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 3 วัน2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 3 วัน2 คืน
8,590฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-ม่อนหยุนไหล – ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ -กะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’ – พระธาตุดอยกองมู
ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’– แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว- อุทยานแห่งชาติออบหลวง

MST-024-575

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง– ปาย
 • 04:30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 168

 • 08.15

  เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นำท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง’ จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สวยงาม

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • เที่ยง

  หลังอาหาร นำท่านชมชมและถ่ายภาพกับ ‘สะพานประวัติศาสตร์’ ข้ามแม่น้ำปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

   

 • บ่าย

  จากนั้นแวะชม ‘กองแลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ จากนั้นเข้าสู่ ‘หมู่บ้านสันติชล’ หมู่บ้านของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในอ.ปาย ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน จะมีบ้านดินตั้งเรียงรายเป็นบ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้าน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ม่อนหยุนไหล – ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้-กะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 05.00

  นำท่านขึ้นจุดชมวิวแห่งใหม่ ‘ม่อนหยุนไหล’ สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าและแสงแรกของวันเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่

 • 07.30

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (117 กม.) อดีตเขาหัวโล้น และป่าเสื่อมโทรม ที่มีการฟื้นฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น จากนั้นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ ความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง  

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า’ (11 กม.) ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าคอยาวที่อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานาน โดยดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ชม ‘วัดจองคำและวัดจองกลาง’ สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

วันที่ 3 แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’– แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - เชียงใหม่ – เดินทางกลับ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ “ดอยแม่อูคอ” อ.ขุนยวม (91 กม.) ชมทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะบานจนเต็มหุบเขาที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 500 ไร่ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  เดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว’ หรือ ‘สวนสนบ่อแก้ว’ (70 กม.) พื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำแม่แจ่ม ทำให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ไว้อย่างสวยงาม

 • 19.30

  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

 • 21.30

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 167

 • 22.50

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ