มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทะเลภูเขา เสน่ห์เชียงคาน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทะเลภูเขา เสน่ห์เชียงคาน 4 วัน 2 คืน
5,590฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก - วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – แก่งคุดคู้
ภูทอก – ท่าลี่ – ภูชมลาว – ภูหินร่องกล้า -ภูทับเบิก– เขาค้อ – วัดผาซ่อนแก้ว – ไร่กำนัลจุล   

MST-024-579

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุทยานแห่งชาติภูเรือ
 • 19:00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานมัคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 • 20.30

  เดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ. เลย

 • 23.00

  บริการข้าวต้มรอบดึก ระหว่างทาง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหารเดินทางต่อ

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก - วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – แก่งคุดคู้ – เชียงคาน
 • 05:30

  รุ่งอรุณ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ แวะทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดภูเรือ ความสูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าที่ “ผาโหล่นน้อย” จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

 • 08.00

  บริการอาหารเช้า ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 • 09.00

  หลังอาหารเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ชม “วัดเนรมิตวิปัสสนา” (43 กม.) วัดสวยอีกแห่งของเมืองเลย ที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง พระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม มีภาพจิตรกรรม และประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง  จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก” (2.3 กม.) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลย สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106 เพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา ชม ‘พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน’ ที่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมถึงผีตาโขนซึ่งการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล จากนั้นชม “วัดโพนชัย” วัดคู่เมืองของอำเภอด่านซ้ายสร้าง เมื่อประมาณ  พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี ชมพระอุโบสถหลังใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นแบบศิลปะล้านช้างกับหลวงพระบาง สักการะ "พระเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  เดินทางสู่ “แก่งคุดคู้” (122 กม.) ชมวิวของลำนำโขงบริเวณแก่งคุดคู้ที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝั่งไทย-ลาว และในช่วงที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน” ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม

 • 16.00

  เดินทางเข้าที่พักที่ อ.เชียงคาน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 ภูทอก – ท่าลี่ – ภูชมลาว – ภูหินร่องกล้า
 • 05:00

  เดินทางสู่ “ภูทอก”  โดยรถนำเที่ยวท้องถิ่นชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า ตัดกับแสงอาทิตย์ ประทับใจกับวิว 360 องศา ของเมืองเชียงคานที่มีฉากหลังเป็นทิวเขาและแม่น้ำโขง

 • 08.00

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ ด่านพรมแดนไทยลาว นากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถ รถอีแต็ก ขึ้นสู่ ‘ภูชมลาว หรือ ‘ภูฮวก’ (43 กม.)  ยอดภูที่มีความสูง  440 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมทิวเขาสลับซับซ้อนแบบ 360 องศา ซึ่งสามารถมองเห็นเข้าไปในเมืองแก่นท้าว สปป.ลาว และตัวอำเภอท่าลี่ ได้อย่างชัดเจน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า’  ที่งดงามไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้ง ป่าไม้ น้ำตก ภูผา และลานหินรูปร่างแปลกตา 

 • 16.00

  เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัยาศัย...

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 4 ทับเบิก– เขาค้อ – วัดผาซ่อนแก้ว – ไร่กำนัลจุล – กรุงเทพฯ
 • 07:00

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางขึ้นสู่ “ภูทับเบิก”   จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ ชมภูมิประเทศมีความงดงามของทะเลภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี ชมแปลงกะหล่ำปีที่ผุดขึ้นละลานตาทั่วภูทับเบิก จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ ‘เขาค้อ’ ชมอดีตดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทย ที่มีทิวทัศน์เทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ชม พระตำหนักเขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ประทับใจกับทัศนียภาพของทะเลภูเขาที่สวยงาม

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารนำท่านสู่ ‘วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว’  ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางอ้อมกอดของขุนเขา มีความวิจิตรอลังการจากการนำกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม

 • 16.00

  เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ไร่กำนัลจุลก่อนเดินทางกลับ

 • 22.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 4. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ