มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทะเลสาบแม่ปิง - ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทะเลสาบแม่ปิง - ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน
9,590฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

เขื่อนภูมิพล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง โดยเรือ  ‘รอยัลไดมอนด์’-ม่อนกระทิง – ม่อนครูบาไส – ม่อนพูนสุดา
ดอยเต่า – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่สะเรียง – ท่าสองยาง  - ถ้ำแม่อุสุ – แม่สอด – น้ำพุร้อนแม่กาษา

MST-024-581

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
 • 21:00

  คณะนักเดินทางพบกัน ณ ลิกไนท์ทัวร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ       ก่อนการเดินทาง

 • 22.00

  เดินทางโดยรถปรับตู้ปรับอากาศ VIP สู่ จ.ตาก

วันที่ 2 เขื่อนภูมิพล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง โดยเรือ ‘รอยัลไดมอนด์’
 • 05:00

  รุ่งอรุณ ณ ‘เขื่อนภูมิพล’ จ.ตาก นำท่านสู่สันเขื่อนเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าของอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนับว่ามีความจุสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • 08.00

  นำท่านล่องจากเขื่อนภูมิพลสู่ทะเลสาบแม่ปิง ผ่านเทือกเขาสูงที่ทอดยาวมาตั้งแต่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่จรดทิศใต้บริเวณตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เรือล่องตามเส้นทางเสด็จ “พระนางจาม เทวี” ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามแห่งชาติแม่ปิง  ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

 • บ่าย

  เรือล่องผ่าน ‘ผาอาบนาง’ กลางหน้าผามีหินย้อยคล้ายๆ กับน้ำพุพุ่งออกมาตลอดเวลา นักเดินทางมักจะใช้น้ำนี้ดื่มและล้างหน้า เพราะเป็นน้ำสะอาดและถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำท่านขึ้นนมัสการ ‘วัดพระธาตุแก่งสร้อย’ ที่พระนางจามเทวี โปรดให้สร้างขึ้น กว่า 1,300 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระธาตุ ส่วนแขนด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวัดเก่าแก่ และสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิง เป็นสมบัติเหนือเขื่อนภูมิพลชิ้นสุดท้ายที่เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน

 • 15.00

  บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ พักผ่อน ตามอัธาศัย

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 ดอยเต่า – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่สะเรียง – ท่าสองยาง
 • 05:30

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน พร้อมขนมครก ร้อน ๆ จากเตา  

 • 07.00

  บริการอาหารเช้า แบบชาวเรือ ระหว่างทางสู่ ‘ทะเลสาบดอยเต่า’ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เป็นลักษณะเวิ้งกว้างสุดสายตา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 

 • 08.00

  เดินทางโดยรถตู้สู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’  ชมช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำแม่แจ่ม ทำให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ จากนั้นเดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว’ หรือ ‘สวนสนบ่อแก้ว’  พื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 • 17.00

  เข้าที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร

วันที่ 4 ม่อนกระทิง – ม่อนครูบาไส – ม่อนพูนสุดา - ถ้ำแม่อุสุ – แม่สอด – น้ำพุร้อนแม่กาษา
 • 08:00

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่ ‘ดอยม่อนกระทิง’ (24 กม.) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย อำเภอท่าสองยาง มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่าโดยมีแม่น้ำเมย เป็น เส้นแบ่งเขตแดน อุทยานแห่งชาติแม่เมย จุดชมวิวที่มีชื่อในเรื่องของความสวยงามและอลังการของทิวทัศน์ เช่น ม่อนกระทิง ม่อนกิ่วลม ม่อนครูบาใส  และม่อนพูนสุดา เก็บภาพบรรยกาศที่สวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ ‘ถ้ำแม่อุสุ’ (39 กม.) (Unseen Thailand) ถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่ มีลำน้ำแม่อุสุไหลเข้าสู่ปากถ้ำแล้วไหลเวียนไปออกด้านหลังถ้ำลงไปสู่แม่น้ำเมยซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีระยะทางโดยประมาณ 450 เมตร ภายในของถ้ำมีคูหาใหญ่ๆ อยู่ 3 คูหา มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางสู่ ‘น้ำพุร้อนแม่กาษา’ อ.แม่สอด  (98 กม.) เป็นน้ำพุขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและไร่นาของชาวบ้าน ผุดขึ้นมาจากดิน มีความร้อนประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ธารน้ำร้อนที่พุ่งออกมาผสมกับน้ำจากผิวดินที่เป็นน้ำเย็น เกิดเป็นธารน้ำอุ่น มีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ และไอน้ำลอยกรุ่น 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร

วันที่ 5 แม่สอด – พระธาตุดอยหินกิ่ว – วัดไทยวัฒนาราม-ตลาดริมเมย – ศาลพระวอ – กรุงเทพ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่ ‘พระธาตุดอยหินกิ่ว’ องค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง โดยมีหินก้อนใหญ่บนหน้าผานั้น ซึ่งชาวบ้านต่างพากันขนานนามว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” บริเวณวัดพระธาตุฯ ยังมีเรือโบราณที่มีอายุประมาณ 200 ปี จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดไทยวัฒนาราม’ สักการะ พระพุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระมหามัยมุณี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองมัณฑะเลย์ หนึ่งใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า นำท่านดินเล่นที่ ‘ตลาดริมเมย’ เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า สินค้ามีทั้งของไทยและพม่า หรือสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารนำคณะสักการะ ‘ศาลเจ้าพ่อพะวอ’ เจ้าพ่อพะวอเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้ง ให้มีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทย

 • เย็น

  อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย

 • 22.00

  กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าล่องเรือทะเลสาบแม่ปิง Royal Diamond พร้อมห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน 1 คืน
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ