มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เกาะสมุย เกาะเต่า ดำน้ำชมปะการังPG 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เกาะสมุย เกาะเต่า ดำน้ำชมปะการังPG 3 วัน 2 คืน
20,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Bangkok Airways
สายการบิน
 • เกาะสมุย
 • ดูโชว์ลิง
 • ศาลเทพกวนอู
 • น้ำตกหน้าเมือง
 • สักการะพระใหญ่                                                                             
 • เกาะเต่า
 • เกาะนางยวน
 • อ่าวม่วง
 • อ่าวหินวง
 • หินตา หินยาย 
MST-024-583

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เกาะสมุย – ดูโชว์ลิง – ศาลเทพกวนอู – น้ำตกหน้าเมือง
 • 06:30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินบางกอก แอร์เวย์ 

 • 08.30

  ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 119

 • 09.35

  นำท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย นำท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับชาวสมุยมายาวนาน ลิงที่ได้รับการฝึกแล้ว ใช้สำหรับเก็บมะพร้าวและทำการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิงตัวน้อยน่ารัก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเทพเจ้ากวนอู เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อกวนอูที่คนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านได้ขอโชคขอลาภขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอู เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นได้เวลาอันสมควร

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกหน้าเมือง” น้ำตกธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับน้ำตกแสนสวย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง
 • 06:30

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.30

  นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม

 • 09.00

  ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะเต่า” เลักษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ประกอบไปด้วย 11 อ่าว 10 แหลม บนพื้นที่ 12,936 ไร่ ด้วยความที่ตัวเกาะอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงทำให้ในอดีตบริเวณชายหาดนี้เต็มไปด้วยเต่าตัวน้อยตัวใหญ่ที่มาหาแหล่งวางไข่เป็นจำนวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ใหญ่เป็น อันดับ2 ของโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร

 • 15.30

  นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลับสู่เกาะสมุย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย     

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 เกาะสมุย – สักการะพระใหญ่ – หินตา หินยาย -จุดชมวิวหินลาด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 10.00

  นำท่านเตรียมตัวเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟาน เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม

  จากนั้นนำท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้ “ชมหินตา-หินยาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูคล้ายกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง 

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดที่ท่านจะเห็นวิวทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทางกลับ นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะสมุย

 • 17.25

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ PG 156

 • 18.45

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-สมุย // สมุย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 •      การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ