มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เกาะสมุย เกาะเต่า ดำน้ำชมปะการัง WE 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เกาะสมุย เกาะเต่า ดำน้ำชมปะการัง WE 3 วัน 2 คืน
12,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน

เกาะสมุย – ดูโชว์ลิง – ศาลเทพกวนอู – น้ำตกหน้าเมือง- สักการะพระใหญ่
เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง– หินตา หินยาย

MST-024-584

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เกาะสมุย – ดูโชว์ลิง – ศาลเทพกวนอู – น้ำตกหน้าเมือง
 • 05:30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย 

 • 07.45

  ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2251

 • 09.00

  เดินทางถึงสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก

 • 10.00

  นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศ VIP ออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

 • 11.30

  เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก มุ่งหน้าสู่ “เกาะสมุย”

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย นำท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับชาวสมุยมายาวนาน ลิงที่ได้รับการฝึกแล้ว ใช้สำหรับเก็บมะพร้าวและทำการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิงตัวน้อยน่ารัก 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเทพเจ้ากวนอู เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อกวนอูที่คนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านได้ขอโชคขอลาภขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอู เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นได้เวลาอันสมควร

  -นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกหน้าเมือง” น้ำตกธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับน้ำตกแสนสวย ได้เวลาอันสมควรหลังจากใช้เวลาที่น้ำตก นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง
 • 06:30

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.30

  นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม

 • 09.00

  ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะเต่า  ลักษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ประกอบไปด้วย 11 อ่าว 10 แหลม บนพื้นที่ 12,936 ไร่ ด้วยความที่ตัวเกาะอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงทำให้ในอดีตบริเวณชายหาดนี้เต็มไปด้วยเต่าตัวน้อยตัวใหญ่ที่มาหาแหล่งวางไข่เป็นจำนวนมากเกาะเต่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ใหญ่เป็น อันดับ2 ของโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • 15.30

  นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลับสู่เกาะสมุย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย     

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 เกาะสมุย – สักการะพระใหญ่ – หินตา หินยาย-จุดชมวิวหินลาด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 10.00

  นำท่านเตรียมตัวเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟาน เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้ “ชมหินตา-หินยาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูคล้ายกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี จึงทําให้เกิดตํานานเล่าถึงความ เป็นมาว่า ครั้งหนึ่งมีตายายคู่หนึ่งเรือล่มและจมลงในอ่าว ร่างของทั้งสองได้เกยฝังและทําให้ เกิดหินรูปร่างประหลาดนี้ไม่ว่าตํานานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หินยาย" 

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดที่ท่านจะเห็นวิวทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทางกลับ นำหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่ อ.ดอนสัก

 • 18.10

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 2258

 • 19.30

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ