มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – ตลาดหน้าพระธาตุ - ถ่ายรูปกับกำแพงเมืองเก่า
หมู่บ้านคีรีวง – เติมคาเฟอีน ณ ร้านกาแฟ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สักการะขอพรวัดธาตุน้อย
พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน –  ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ
แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา

MST-082-589

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 21.00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 21.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีฯ โดยรถตู้ VIP

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – ตลาดหน้าพระธาตุ (ถนนคนเดินเมืองคอน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นนำท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริมงคลแห่งการเดินทาง 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ตลาดหน้าพระธาตุ ” หรือ "หลาดหน้าพระธาตุ" ตลาดสไตล์ย้อนยุค

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นตลาดตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ถ่ายรูปกับกำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง – เติมคาเฟอีน ณ ร้านกาแฟ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สักการะขอพรวัดธาตุน้อย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูป “กำแพงเมืองเก่า” เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก นำท่านไปชม “หมู่บ้านคีรีวง” การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท พร้อมบรรยากาศหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะขอพร “วัดธาตุน้อย” หรือวัดพระธาตุน้อย 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยง ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา จากนั้นนำท่านไปร้านกาแฟ “ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา” (Little House in the Valley) ซึ่งห่างจากหมู่บ้านคีรีวงไม่มาก ร้านกาแฟสไตล์ลอฟท์ ผสมแนวบ้านสวน 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ – แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ตำนานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่าน “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti จากนั้นนำท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดำ – อ่าวท้องหยี ”จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ทำให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา

 • เย็น

  แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 16.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP

 • 23.00

  นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน + ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ