มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
2,000฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วัดถ้ำเสือ
 • The Village Farm to Cafe'
 • น้ำตกไทรโยคน้อย
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
MST-064-592

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำเสือ - The Village Farm to Cafe' - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท
 • 07:00

  คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม​ ปตท. สาขาวิภาวดี​ตรงข้าม​ มหาวิทยาลัยหอการค้า

 • 08.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมหนึ่งในแลนด์มาร์ค สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี ที่มีลำต้นกว้างถึง 10 คนโอบ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตนี้ทำให้กิ่งก้านสาขาแยกออกไปปกคลุมทั่วพื้นที่ เยี่ยมชม วัดถ้ำเสือ ที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ประดิษฐานอยู่ด้านบนของภูเขา

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น นำท่านแวะเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิว ที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน กับคาเฟ่ชื่อดัง The Village Farm to Cafe' สัมผัสบรรยากาศเย็นๆริมเขา อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปเช็คอิน ตามอัธยาศัย

 • 14.30

  นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำและขุนเขา อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 16.30

  ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ล่องแพลอยคอ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการนั่งแพโดยสารขึ้นไปชมบรรยากาศธรรมชาติต้นน้ำ ถึงจุดปล่อยตัว อิสระให้ท่านสวมเสื้อชูชีพลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 2 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - น้ำตกไทรโยคน้อย - สะพานข้ามแม่น้ำแคว – กรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกที่สวยงามร่มรื่นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี อิสระให้ท่านสูดอากาศและเที่ยวชม ถ่ายรูปกับธรรมชาติตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางต่อสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ในเส้นทางรถไฟสายมรณะ ความยาว 415 กิโลเมตร ระหว่างอำเภอบ้านโป่งประเทศไทย ถึงทันบยูซายาท ประเทศพม่า 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น นำท่านแวะซื้อของฝากถึงคนทางบ้าน ณ ร้านขายสินค้าท้องถิ่นประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 • 17.00

  นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ไป-กลับ พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 4 ท่าน
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 8. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
 9. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง TRIPLE ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 10. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 11. การบริการของรถโดยสารนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ