มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สตูล ตะรุเตา หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สตูล ตะรุเตา หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
10,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน
 • อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
 • เกาะไข่
 • เกาะหลีเป๊ะ
 • ร่องน้ำจาบัง
 • เกาะหินงาม
 • เกาะอาดัง
 • เกาะราวี
 • เกาะยาง 
MST-024-597

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา -เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
 • 05:30

  คณะท่านพบกัน ณ จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิเคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์

 • 07.30

  เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE269

 • 09.00

  นำท่านเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ รถตู้ VIP คอยบริการท่าน นำท่นออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา ถึงท่าเรือปากบารา นำท่านไปยังร้านอาหาร

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • 13.30

  นำท่านลงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อเดินทางสู่เกาะตะรุเตา เพลิดเพลินกับความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่และทะเล สีคราม ฝูงปลาหลายสายพันธุ์แหวกวายไปมา นำท่านเที่ยวชมเกาะตะรุเตา  เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคาว่า “ตะโละ เตรา” ในภาษามาลายูแปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามันบริเวณช่องแคบ มะละกา มหาสมุทรอินเดียนำท่านชมความงดงามของ ชายหาดพันเตมะละกา  นมัสการเจ้าพ่อตะรุเตา  และตื่นตากับวิวสุดอลังการจากจุดชมวิว “ผาโต๊ะบู” เป็นหน้าผาสูง60 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง นำท่านชมความแปลกของ เกาะไข่” ให้ท่านได้ ถ่ายรูป กับปติมากรรมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จากนั้นนำท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะหลีเป๊ะ

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งและเที่ยวชมถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ สัมผัสบรรยากาศแสงสีกับร้านสุดชิลตลอดแนวชายหาดบันดาหยา อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะอาดัง – เกาะราวี - เกาะยาง
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้นและความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการังแบบจุใจ เกาะหินงามแหล่งดำน้าดูปะการังสวยที่สุดในทะเลสตูลมีทั้งหญ้าปะการังชายฝั่งและแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหินสีดำนิลที่บนเกาะหินงามอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสีและธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันดามันอันสวยงาม ณ ร่องหินจาบัง พาทุกท่านไปลอยตัวดูฝูงปลานานาชนิด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นแบบปิกนิค

 • บ่าย

  ให้เวลาท่านที่หาดทรายขาว + เกาะราวี อิสระเล่นน้ำหน้าหาดก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดังถ่ายภาพความประทับใจและดำน้ำดูปะการังที่จุดดำน้ำตื้นของอ่าวสอง เกาะอาดัง เกาะที่มีความสวยงามของธรรมชาติ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

   

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเทียบเรือ ปากบาลา – มัสยิดกลาง – ตลาดกิมหยง -เดินทางกลับ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.30

  นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ด

 • 11.00

  นำท่านขึ้นฝั่งที่ท่าเรือปากปารา รับสัมภาระ ขึ้นรถเพื่อนำท่านออกเดินทางไปร้านอาหาร

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านชม มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ช่างภาพ ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ำด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ทําให้มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย นำท่านเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากหลากหลายชนิดที่ “ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย รวมถึงสินค้าที่มาจากมาเลเซียอีกด้วย

 • 18.45

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

 • 20.45

  ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิด้วยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE268

 • 22.15

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจำการเดินทางโดยสวัสดิภาพ            

เงื่อนไข

 1. ค่าเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ // หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเรือ นำเที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 6. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ