มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครพนม สุขริมโขง มนต์เสน่ห์นครพนม 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครพนม สุขริมโขง มนต์เสน่ห์นครพนม 3 วัน 1 คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • พระธาตุพนม
 • พระธาตุเรณู 
 • พระธาตุมรุกขนคร 
 • พระธาตุนคร 
 • ล่องเรือแม่น้ำโขง 
 • พระธาตุท่าอุเทน 
 • พระธาตุประสิทธิ์ 
 • พระธาตุมหาชัย
MST-061-599

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
 • 22.00

  พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)

 • 22.30

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม แหล่งที่เที่ยวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่แท้จริง และยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วันที่ 2 นครพนม - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณู - พระธาตุมรุกขนคร - พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถนนคนเดิน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน) (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) พระธาตุมรุกขนคร ประดิษฐาน ณ วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำทานเดินทางสู่ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง ล่องเรือชมทัศนีภาพสองฝั่งโขง ไทย - ลาว ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมบรรยาการโดยรอบสองฝั้งโขง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมประสบการณ์ในการเดินทางมายันจังหวัดนครพนม ที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อ แม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก พาท่านเดินทาง ถนนคนเดินนครพนม  

  ** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 3 พระธาตุท่าอุเทน - พระธาตุประสิทธิ์ - พระธาตุมหาชัย - พระธาตุศรีคุณ - Jungle Space Cafe & Bistro -พญาศรีสัตตนาคราช - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางไป พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ จากนั้นนำท่านไปยัง พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร นำท่านเข้า ร้าน Jungle Space Cafe & Bistro จ.นครพนม นำท่านเดินทางไปยัน พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านของฝากเหรียญทอง นครพนม หมูยอของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นทั้งของกินเล่นและของฝาก ที่ใครมาที่มาแล้วต้องหิ้วติดไม้ติดมือไปฝากกัน สืบทอดความอร่อยกันมานานกว่า 40 ปี

 • 13.00

  นำท่านเดินทางออกจาก นครพนม

 • 17.30

  นำท่านเดินทางออกจากนครพนม

 • 20.30

  เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ