มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน 3 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน
 • ชิโนโปรตุกีส 
 • วัดฉลอง 
 • พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี 
 • ตลาดนัดชิลวา 
 • ROCK-BEACH-SWING 
 • แหลมพรหมเทพ 
 • ท่าเรือราไวย์ 
 • ล่องเรือใบคาตามารัน 
 • ร้านพรทิพย์ 
 • วัดพระผุด 
 • MA-DOO-BUA-CAFE
MST-061-605

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 04.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

 • 06.15

  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

 • 07.45

  เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต 

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย จากนั้นนำท่านอิสระเพลิดเพลิน ตลาดนัดชิลวา ตลาดยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นเพราะที่นี้มีครบครันทั้งของกิน ของใช้  

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 Rock Beach Swing - จุดชมวิวกังหันลม - แหลมพรหมเทพ - ท่าเรือราไวย์ - ล่องเรือใบคาตามารัน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Rock Beach Swing ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหาดกะรน อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ที่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย เหมือนกับยกบาหลีมาอยู่ที่ภูเก็ต

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย

 • 16.00

  เดินทางออกจากท่าเรือราไวย์ล่องเรือไปยังแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะบอน และ เกาะแก้วใหญ่

 • 17.30

  เดินทางมาถึง แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกและล่องเรือไปชมทิวทัศน์ เกาะมัน หาดยะนุ้ย และ หาดในหาน

 • 18.30

  เดินทางออกจากแหลมพรหมเทพกลับไปยังท่าเรือราไวย์ พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศดีๆบนเรือใบ

 • 19.30

  เดินทางถึงท่าเรือราไวย์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือวัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café 

 • 18.30

  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

 • 20.00

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                               
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ