มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินงาม - เกาะราวี - ร่องน้ำจาบัง 
ถ้ำเขากอบ - วัดมหาธาตุวรวิหาร - ศาลหลักเมืองนครศรี  -วัดเจดีย์ไอ้ไข่

MST-061-607

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 17.00

  พร้อมกัน ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

 • 18.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสตูล โดยรถบัสปรับอากาศ

วันที่ 2 ตรัง – สตูล – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหินงาม – เกาะราวี – เกาะหลีเป๊ะ
 • 06.00

  เดินทางถึง จังหวัดตรัง มีเวลาให้ท่านล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ติ่มซำ

 • 08.00

  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีเรือข้ามฟากวิ่งตลอดทั้งปี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 10.00

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 • 11.30

  นำท่านลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา นำท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกาะตะรุเตาเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์สำคัญคือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินลอดเข้าออกได้ และยังมีความเชื่อกันว่า หากชายหญิงคู่ใดที่ได้ลอดซุ้มประตูนี้ จะได้แต่งงานกันอีกด้วย อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร

  นำท่านขึ้นชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต ให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ แบบกล่อง นำท่านชม เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้อีกด้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็นที่ตั้งของ ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้งชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประการังที่สวยงามรายล้อมรอบเกาะ เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – นครศรีธรรมราช – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล

 • 10.30

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดตรัง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำเลเขากอบ ความมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน 

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ศาลหลักเมืองนคร – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย จากนั้นท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือไอ้ไข่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับ อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา, เค้กเมืองตรัง, กาแฟทรีอินวัน ฯลฯ

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

 • 23.50

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ