มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็คเกจในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ทะเลสิชล 1 วัน

แพ็คเกจในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ทะเลสิชล 1 วัน
699฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน
 • ไหว้พระวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
 • วัดยางใหญ่
 • ตาพรานบุญ
 • หาดสิชล
MST-014-610

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ไหว้พระวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ - หาดสิชล – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • เช้า

  คนขับรถตู้ พร้อมรับลูกค้าตามไฟล์ทบิน ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช บริการอาหารว่างเป็นแซนวิส หรือขนมท้องถิ่นพร้อมน้ำดื่ม นำท่านไหว้พระ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน มีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของชาวนคร ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆและเป็นตำนานของจตุคามรามเทพ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าสั่งและชำระเอง

 • บ่าย

  ออกเดินทางไปอำเภอสิชล เพื่อสักการะขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ตำนานกุมารเทพ เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดร้าง ว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่า 1,000 ปี จากนั้นนำท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร จากนั้นนำท่านชมหาดสิชล ชายหาดที่มีน้ำทะเลใสๆ หาดทรายขาว พร้อมโค้งอ้าวสุดสวย ที่สำคัญสงบเงียบ

 • เย็น

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมส่งลูกค้าตามไฟล์ทบิน ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ตามเส้นทางที่ระบุ
 2. น้ำดื่ม + อาหารว่าง ตามที่ระบุ
 3. ประกันอุบัติเหตุ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าตั๋วโดยสายเครื่องบิน
 2. ค่าอาหารมื้ออื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 4. ค่ามัคคุเทศน์ และเจ้าหน้าที่บริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและกำหนดการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจลาจล ภัยจากการก่อการร้าย ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ  สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยจะยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็นประการสำคัญ

อัตราค่าค่าบริการ เดินทางได้ทุกวัน ถึง 30 พ.ย. 63

ลูกค้า 4-5 ท่าน

ราคาท่านละ(บาท)

ลูกค้า 6-7 ท่าน

ราคาท่านละ(บาท)

ลูกค้า 8-9 ท่าน

ราคาท่านละ(บาท)

999.-

799.-

699.-

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 2. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 3. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง เรือบริการ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  
 4. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ