มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สิมิลัน-ภูเก็ต-พังงา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สิมิลัน-ภูเก็ต-พังงา 3 วัน 2 คืน
12,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
 • ภูเก็ต
 • พังงา
 • ล่องอ่าวพังงา
 • วัดพระทอง 
 • แหลมพรหมเทพ
 • ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน
 • จุดชมวิว
 • ดำน้ำตื้นดูปะการัง
MST-024-626

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – ภูเก็ต – พังงา – ล่องอ่าวพังงา – วัดพระทอง - แหลมพรหมเทพ
 • 04:30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์

 • 09.30

  ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7502

 • 10.55

  นำท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอันดามันของประเทศไทย นำท่านโค้ชมาตรฐานยุโรปที่ได้จัดไว้คอยบริการท่าน ออกเดินทางสู่ จ.พังงา นำท่านสู่ท่าเทียบเรือพังงา “นำสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา”ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายของทัศนียภาพที่ที่ยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  นำสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ้ำลอด” ซึ่งเป็นถ้ำทางทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยนำท่านล่องเรือเข้าชมความสวยงามภายในที่มี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินย้อยแปลกตาบนเพดานถ้ำสวยงามมากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหน้าปากถ้ำ
  จากนั้นนำชม “เขาหมาจู” ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลักษณะคล้ายสุนัขจีนกำลังหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว ลำตัว และหางเป็นพู่สวยงาม

  จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” James Bond Island สัญลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยานซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอน007จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตั่งตระหง่านอยู่กลางอุทยานแห่งนี้

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่าน ออกเดินทางกลับสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ข้ามสะพานเทพกษัตรี นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด ตั้งอยู่ภายใน วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากนั้นนำท่านสู่ แหลมพรมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยม เแหลมพรหมเทพ ถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ภูเก็ต – ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการัง
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน (Similan Islands) หมู่เกาะสำคัญของทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลอันดามัน นำท่านนั่งเรือสปีดโบท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน นำท่านดำน้ำตื้นชมความสวยงามของทะเลสิมิลันที่เกาะ 5 และ เกาะ 6 ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตทางน้ำมากมายให้ท่านได้ชม จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่เกาะเมียง

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านดำน้ำตื้นชมสัตว์น้ำแหวกว่ายในทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

วันที่ 3 พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต – Street Art – วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์พระใหญ่พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ชาวภูเก็ตมีความตั้งใจให้เป็นองค์พระประจำเมือง นำท่านชมย่านตึกเก่า ซึ่งยังคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต นำท่านขึ้น จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวเมืองกัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารจากนั้นนำท่านสู่ “ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยด้านหน้าของศาลเจ้าจะหันออกท้องทะเล จากประวัติที่จารึกไว้ในแผ่นหินหน้าศาลเจ้า จากนั้นนำท่านไปนมัสการหลวงพ่อแช่มที่วัดฉลอง ภูเก็ต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านไข่มุกและเครื่องประดับขึ้นชื่อจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อนำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน 

 • 21.00

  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต

 • 23.00

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD 7525

 • 00.20

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน พร้อมคนขับชำนาญทาง
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน 5 ดาว ระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าเรือสปีดโบ๊ท (Speed Boat) ท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและเจ้าหน้าที่คอยดูแล
 5. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูและบุ๊ฟเฟ่ต์จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม
 6. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ