มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อุบลฯ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ อุบลฯ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
10,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน

ปราสาทศรีขรภูมิ – สนามช้างอารีน่า - ปราสาทเมืองต่ำ – ปราสาทหินพนมรุ้ง – วนอุทยานพนมสวาย
วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม - อุทยานแห่งชาติสามพันโบก – หาดหงส์ – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - จุดชมวิวแม่น้ำสองสี
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธาตุหนองบัว

 

MST-024-629

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ปราสาทศรีขรภูมิ – สนามช้างอารีน่า
 • 05.00

  คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย สมายล์ (เคาน์เตอร์ C)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรที่นั่ง

 • 07.10

  ออกเดินทาง สู่ อุบลราชธานี  โดยสายการบินไทย สมายล์  เที่ยวบินที่ WE 020

 • 08.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “มออีแดง” หรือ “ผามออีแดง” ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรอยต่อปราสาทพระวิหารที่หลายคนกล่าว ผามออีแดงตั้งอยู่ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านสู่ “ปราสาทศรีขรภูมิ” หรือ “ปราสาทระแงง” ตั้งอยู่ข้างวัดบ้านปราสาท ปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าชม “สนามช้างอารีน่า” (CHANG ARENA STADIUM) หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม (THUNDER CASTLE STADIUM) ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ปราสาทเมืองต่ำ – ปราสาทหินพนมรุ้ง – วนอุทยานพนมสวาย - วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม – อุบลราชธานี
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทเมืองต่ำ” เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ  ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม คำว่า เมืองต่ำ ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบ ส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขา

  เดินทางสู่ “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานพนมสวาย” หรือ เขาสวาย วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย หรือ เขาสวาย  นำท่านสักการะ 9  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง” เพื่อความเป็นสิริมงคล คือ พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล, อัฐิหลวงปู่ดุล อตุโล, พระพุทธรูปองค์ดำ, หลวงปู่สวน, รอยพระพุทธบาทจำลอง,  ศาลเจ้าแม่กวนอิม, เต่าศักดิ์สิทธิ์, สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม”  หรือ ถ้ำพญานาค (ศรีสะเกษ) 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติสามพันโบก – หาดหงส์ – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - จุดชมวิวแม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติสามพันโบก” เป็นแก่งหินใต้ลำน้ำโขง เขตบริเวณบ้านโป่งเป้า เป็นกลุ่มหินทรายที่ถูกกระแสน้ำธรรมชาติกัดเซาะผ่านกาลเวลามานานหลายพันปี จนเกิดเป็นร่องหินขนาดสูง 3-7 เมตรกว้างเป็นสิบเมตร กลายเป็นโบกงามๆ แปลกตา นำท่านชม “หาดหงส์” เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ซึ่งเกิดจากการพัดพาของน้ำและตะกอนทรายมาทับถมกัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติผาแต้ม” มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม  อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี    ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือ “วัดภูพร้าว” ที่นิยมเรียกกันคือ “วัดเรืองแสง” เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ 

วันที่ 4 วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธาตุหนองบัว - สนามบิน
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่  “วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นที่เคารพนับถือของทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “วัดทุ่งศรีเมือง” เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญประจำเมืองอุบลฯ วัดทุ่งศรีเมือง วัดสำคัญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมอันงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ หอไตรกลางน้ำ ซึ่งได้รับยกย่องว่ามีหอไตรที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน  

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุหนองบัว” เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็น วัดสำคัญวัดหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 ไปสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล นำทุกท่านแวะซื้อของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินอุบลราชธานี”

 • 17.30

  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี

 • 19.30

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 029

 • 20.35

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี // อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ