มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเหนือเชียงราย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ชมดอกไม้ ขี่ช้าง ล่องแพ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเหนือเชียงราย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ชมดอกไม้ ขี่ช้าง ล่องแพ 4 วัน 2 คืน
5,500฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

วัดร่องขุ่น l สิงห์ปาร์ค l วัดร่องเสือเต้น l ไร่ชาฉุยฟง
วัดห้วยปลากั้ง l จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม l สวนดอกไม้ Kuv Niam Forest l
พระธาตุดอยคำ l ปางช้างแม่แตง l แกรนด์แคนยอน

MST-178-636

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงราย
 • 19.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

 • 19.30

  ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 เชียงราย – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – วัดร่องเสือเต้น – ไร่ชาฉุยฟง
 • เช้า

  อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ นำท่านเดินทางสู่  วัดร่องขุน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สิงห์ปาร์คเชียงราย หรือ ที่หลายคนรู้จักในนาม "ไร่บุญรอด" ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงราย ประมาณ 9 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ทำให้สามารถเนรมิตที่เที่ยวทางเกษตรมากมายให้ได้สัมผัส นำท่านถ่ายรูปกับจุดชมวิวไร่ชาอู่หลง

 • 14.30

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดร่องเสือเต้น เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความคล้ายกับวัดร่องขุ่น โดยเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินชาวบ้าน

 • 15.30

  จากนั้นนำท่านสู่ ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักตัวเมืองเชียงราย

วันที่ 3 วัดห้วยปลากั้ง – เชียงใหม่ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ Kuv Niam Forest
 • 07.30

  รับประทานอาหารว่าง 

 • 08.00

  เดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงราย

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.30

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของทุ่งดอกไม้ ร้านขายของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวที่ชาวบ้านนำมาขาย

 • 15.30

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปชิคๆกับ สวนดอกไม้ Kuv Niam Forest  หรือ กู๊เนียร์ ฟอร์เรสต์  ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ และสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 ปางช้างแม่แตง – พระธาตุดอยคำ – แกรนด์แคนยอน - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 • 08.00

  นำท่านเดินทางไปสู่ ปางช้างแม่แตง  เที่ยวปางช้างแม่แตง ชมการแสดงช้าง ขี่ช้าง นั่งเกวียน ล่องแพไม่ไผ่ ชมการแสดงของช้างที่ถูกฝึกมาเป็นจำนวนมาก ชมการแสดงความสามารถและความน่ารัก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในปางช้างแม่แตง

 • 14.00

  นำท่านเดินทางสู่  พระธาตุดอยคำ หรือ วัดสุวรรณบรรพต  ตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ อยู่ที่ อ.หางดง มีขนาดพื้นที่ความกว้างประมาณ 30 ไร่ มีคันดินสูงเกือบ 15 เมตร

 • 17.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

 • 23.50

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

เงื่อนไข

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ