มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็กเกจทัวร์ในปะเทศ สุดคุ้ม กระบี่ 3 วัน 2 คืน

แพ็กเกจทัวร์ในปะเทศ สุดคุ้ม กระบี่ 3 วัน 2 คืน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน

ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat

MST-178-638

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 เจ้าหน้าที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก
 • ...

  เจ้าหน้าที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ นำท่านถ่ายรูปกับลานปูดำ หรือ อนุสาวรีย์ปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย

 • 14.00

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกที่พัก ได้ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ ในแต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน

วันที่ 2 เลือกวันเดย์ทัวร์ – ส่งโรงแรมที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.00

  เลือกวันเดย์ทัวร์ 1 รายการ (รวมอาหารกลางวันแบบปิกนิก)

  1. ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00 น. – 14.00 น.)

  - ทะเลแหวก Unseen Thailand สันทรายที่เชื่อมระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ
  - อ่าวไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง สถานที่ปีนผาระดับโลกที่มาสดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูน และถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริ
  - เกาะไก่ เกาะรูปไก่ สัญลักษณ์ทะเลกระบี่
  - เกาะปอดะ ทรายสวย น้ำใส สถานที่ปิคนิคตอนบ่าย

  1. ทัวร์ หมู่เกาะห้องท่องทะเลในโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ให้บริการเฉพาะวันอังคาร/พฤหัส/เสาร์ เท่านั้น)
  2. ทัวร์แช่ธาน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต โดยรถตู้ (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)
วันที่ 3 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – เช็คเอาท์จากที่พัก – ร้านของฝาก – ส่งลูกค้าที่สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย เช็คเอาท์เวลา 12.00 น.
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดกระบี่

เงื่อนไข

 1. บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ เข้าสู่โรงแรมที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน/จุด)
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. เจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทัวร์
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

เดินทาง 20 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Srisawara Casa 3*

ศรีสวารา คาซา

ตัวเมือง

1,999

2,999

1,699

1,000

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Blue Sotel Krabi 4*

บลูโซเทล กระบี่

อ่าวนาง

2,599

3,699

2,399

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Srisuksant Resort 4*

ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท

อ่าวนาง

2,599

3,699

2,399

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Sugar Marina 4*

ชูการ์ มารีนา

อ่าวนาง

2,599

3,699

2,399

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Dusit D2 4*

ดุสิต ดีทู

อ่าวนาง

2,599

3,699

2,399

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Red Ginger 4*

เรด จินเจอร์

อ่าวนาง

2,599

3,699

2,399

1,300

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ