มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็กเกจ.ประเทศ กระบี่ ดี๊ดี มา ( 2 จ่าย 1 ) 2 วัน 1 คืน

แพ็กเกจ.ประเทศ กระบี่ ดี๊ดี มา ( 2 จ่าย 1 ) 2 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน

ทัวร์หมู่เกาะพีพี

MST-178-639

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ลูกค้าเดินทางสู่ที่พักด้วยตัวเอง
 • 14.00

  ลูกค้าเดินทางเข้าสู่ที่พักเอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
  ท่านสามารถเลือกที่พัก ได้ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ แต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน

วันที่ 2 เลือกวันเดย์ทัวร์ – ส่งโรงแรมที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เลือกวันเดย์ทัวร์ 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)

  1. ทัวร์ ล่องเรือยอร์ชสดหรูชมพระอาทิตย์ตกดิน (เวลา 15.00 น. – 19.00 น.)

  ล่องเรือหรู ชมความสวยงามของปากน้ำกระบี่ป่าโกงกางอนุสาวรีย์ปูดำ และ เขาขนาบน้ำสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเรือสำราญจะจอดพักที่หน้าอ่าวไร่เลย์ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สุดแสนจะโรแมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดิน

  หมายเหตุ : ให้บริการ วันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ เท่านั้น

  1. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00 น. – 17.00 น.)

  ชมอ่าวมาหยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชมทะเลในที่อ่าวมาปิเละ เล่นน้ำดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนแช่ร้อนที่น้ำตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ

เงื่อนไข

 1. ที่พัก 2 ท่าน ต่อห้อง
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน/จุด)
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. เจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทัวร์
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

เดินทาง 20 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Srisawara Casa 3*

ศรีสวารา คาซา

ตัวเมือง

2,999

-

-

1,000

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Blue Sotel Krabi 4*

บลูโซเทล กระบี่

อ่าวนาง

3,999

-

-

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Srisuksant Resort 4*

ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท

อ่าวนาง

3,999

-

-

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Sugar Marina 4*

ชูการ์ มารีนา

อ่าวนาง

3,999

-

-

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Dusit D2 4*

ดุสิต ดีทู

อ่าวนาง

3,999

-

-

1,300

 

Hotel

Location

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

Red Ginger 4*

เรด จินเจอร์

อ่าวนาง

3,999

-

-

1,300

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ