มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็กเกจทัวร์ในประเทศ ตามรอยศาสตร์พระราชา ราชบุรี 2 วัน 1 คืน

แพ็กเกจทัวร์ในประเทศ ตามรอยศาสตร์พระราชา ราชบุรี 2 วัน 1 คืน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน

วัดมหาธาตุวรวิหาร-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี-อุทยานนเขางู - ตลาดกะเหรี่ยง “ตลาดโอ๊ะป่อย”
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี(โครงการ1ไร่ แก้จน )
ศูนย์ศึกษาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

MST-178-643

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดมหาธาตุวรวิหาร-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี-อุทยานหินเขางู -ตลาดกะเหรี่ยง “ตลาดโอ๊ะป่อย”
 • 06.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

 • 09.00

  เดินทางถึงตำบลนางรอง จังหวัดราชบุรี นำท่านชม วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร

 • 10.00

  นำท่านชม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี อาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2465 และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2526 และบูรณะเรื่อยมา จนในปีพ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ

 • บ่าย

  นำท่านชม อุทยานหินเขางู  ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีน-จาม แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านเพลิดเพลินที่ตลาดกะเหรี่ยง “โอ๊ะป่อย” ซึ่งในภาษากะเหรี่ยง โอ๊ะป่อย แปลว่า พัก ผ่อนขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยทานอาหารเสร็จท่านสามารถนั่งพักผ่อน แช่เท้าริมลำธาร นั่งดูเด็กๆ เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินใจ

วันที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี(โครงการ1ไร่ แก้จน )-ศูนย์ศึกษาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี(โครงการ1ไร่ แก้จน ) ศูนย์การเรียนรู้ฯ จทบ.ร.บ. มุ่งเน้นการจัดทำ "บัญชีฟาร์ม" และ "บัญชีครัวเรือน" อย่างเป็นระบบให้รู้รายจ่าย-รายรับ รู้กำไร-ขาดทุน อย่างละเอียด เพื่อฝึกอบรมกำลังพลและให้คณะเยียมชมนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาปรับปรุงได้ทันที

 • บ่าย

  นำท่านชม ศูนย์ศึกษาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม โครงการพระราชทานพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9 โครงการการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • 16.00

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ

 • 18.30

  เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน

2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)

3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ

4.โรงแรมที่พัก 1 คืน

5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)

3.ค่าไกด์นำเที่ยว

4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

เดินทาง กันายายน – ธันวาคม 2563

 

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

 

2-3 ท่าน

3,699.-

800

3,699.-

4-5 ท่าน

2,599.-

800

2,599.-

6 ท่าน

1,999.-

800

1,999.-

 

หมายเหตุ :     

- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง

- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่ง

- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ