มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน
6,299฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ● วัดป่าภูก้อน ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้อ
เชียงคาน ● แก่งคุดคู้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน ● ภูทอก ● ตลาดเช้าเชียงคาน
สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย

MST-063-646

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● อุดรธานี ● วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด
 • 04.30

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 05.00

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปัง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box)  และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 16.00

  เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 19.00

  เข้าสู่ที่พัก โรงแรมพาราเทวี หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดป่าภูก้อน ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้อ ● เชียงคาน ● แก่งคุดคู้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ออกเดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก จุดไฮไลท์ที่โด่งดั่งคือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่งนี้มมีทางเดินกระจกใสรูปทรงเกือกม้า โดยยื่นออกไปทางหน้าผา นำท่านเที่ยวชม แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่นี่มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางลำน้ำโขง ช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดระดับจะเห็นแก่งหินเหล่านี้โผล่พ้นขึ้นมาเป็นภาพสวยงาม นำคณะเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินเชียงคาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินการช้อปปิ้งสินค้าถิ่น 

 • ค่ำ

  เข้าสู่ที่พัก (ตั้งอยู่บริเวณถนนชายโขงบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน)

วันที่ 3 ภูทอก ● ตลาดเช้าเชียงคาน ● สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย ● กรุงเทพฯ
 • 05.00

  นัดหมายช่วงเช้าเพื่อไป “ เบิ่งตะเว็นมื้อเช้า ณ ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกสุดงดงามแห่งเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน
  นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองท่านสามารถเดินชม ตลาดเช้าเชียงคาน ให้ท่านได้ลองชิมอาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวจี่ ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวเปียกเส้น อาหารขึ้นชื่อของเชียงคาน เดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งโขง ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านออกเดินทางไปยัง สวนหินผางาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.30

  หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วนำทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก

 • 23.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสำรองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการสำรองที่นั่งแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจำนวน 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ