มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค มุกดาหาร-นครพนม-ร้อยเอ็ด 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค มุกดาหาร-นครพนม-ร้อยเอ็ด 4 วัน 2 คืน
5,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ผาเทิบ
 • วัดเขามโนรมย์
 • สะพานมิตรภาพ ไทย ลาว 2
 • พระธาตุพนม
 • วัดพระธาตุเรณูนคร
 • วัดพระธาตุศรีคูณ
 • วัดพระธาตุมหาชัย
 • นครพนม
 • พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
MST-178-650

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
 • 19.30

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

 • 20.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 มุกดาหาร-อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ-วัดภูมโนรมย์-สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2
 • เช้า

  คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร นําทุกท่านแวะปฏิบัติภารกิจส่วนตัว อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชมบรรยากาศดึกดำบรรพ์ภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้มีกลุ่มหินประกอบด้วยหินรูปร่างต่างๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตีพิสดาร บนลานหินกว้างคล้ายประติมากรรม นำท่านเข้าชม วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม หอแก้วมุกดาหาร เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นําท่านเดินทางชมความงามของสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อแขวงสะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับจังหวัดมุกดาหาร 

วันที่ 3 พระธาตุพนม-วัดพระธาตุเรณูนคร-วันดพระธาตุศรีคูณ-วัดพระธาตุมหาชัย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครพนม 

 • 09.30

  นำท่านสักการะ พระธาตุพนม  พระธาตุประจำคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู  พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม 

  นำท่านสักการะ พระธาตุศรีคูณ  พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับรูปลายหินปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเช้าสักการะ พระธาตุมหาชัย ณ วัดโฆษดาราม  พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 4 นครพนม-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 11.00

  นำท่าน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่าง พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร”

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • เย็น

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา

 • 20.30

  ถึงกรุงเทพฯ โดยประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ