มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครพนม เมือง เรณูนคร ธาตุพนม 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครพนม เมือง เรณูนคร ธาตุพนม 3 วัน 1 คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

นครพนม ● พญาศรีสัตตนาคราช ● พระธาตุท่าอุเทน ● พระธาตุประสิทธิ์
พระธาตุมหาชัย ● วัดนักบุญอันนา ● พระธาตุนคร ● ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง)        
พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วัดพระธาตุศรีคูณ  

MST-063-654

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● สถานีปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิตขาออก
 • 19.30

  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 20.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box)  และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 นครพนม ● พญาศรีสัตตนาคราช ● พระธาตุท่าอุเทน ● พระธาตุประสิทธิ์ ● พระธาตุมหาชัย ● วัดนักบุญอันนา ● พระธาตุนคร ● ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง)
 • 07.30

  เดินทางถึงจังหวัดนครพนม

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน เดินทางไปสักการะ พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha Uthen) พระธาตุประจำวันศุกร์ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เดินทางต่อไปเพื่อสักการะ พระธาตุประสิทธิ์ (Phra That Prasit) พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดและผู้คนชาวนครพนมมาช้านาน 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางไปสักการะพระธาตุมหาชัย (Phra That Mahachai) พระธาตุประจำวันพุธ ณ วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก เยี่ยมชม วัดนักบุญอันนา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ด้านนอก) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม 
  เดินทางไปสักการะพระธาตุนคร (Phra That Nakorn) พระธาตุประจำวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ! รับประทานอาหาร ณ ร้าน Gooba House สัมผัสบรรยากาศคลาสสิคกับอาคารสีเหลืองสไตล์ French Colonial อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี
  หลังอาหารเย็น นำท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street)

วันที่ 3 พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วัดพระธาตุศรีคูณ ● กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังรับประทานเช้า นำท่านไปยังร้านขายของฝากร้านดังให้ท่านได้เลือกซื้อของกินของฝากท้องถิ่นขึ้นชื่อ เช่น หมูยอห่อใบตอง แหนมมะยม เส้นก๋วยจั๊บญวน ผลไม้อบแห้ง อาหารทานเล่นแปรรูป และอื่นๆอีกมากมาย เดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุประจำวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนครองค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านไปสักการะ พระธาตุศรีคุณ (Phra That Srikhun) พระธาตุประจำวันอังคาร ณ วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  **อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก**

 • 23.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19

1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด

3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคำแนะนำของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ