มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทุ่งดอกบัวตอง สโลว์ไลฟ์ @ปาย

ทัวร์ในประเทศ ทุ่งดอกบัวตอง สโลว์ไลฟ์ @ปาย
9,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

“ทุ่งดอกบัวตอง” - น้ำตกแม่สุรินทร์ - วัดจองคำ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
ชมวิว@บ้านจ่าโบ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา – ปายแคนยอน – ถ่ายรูปสวยๆ
กับสะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย
ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล

MST-082-667

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – “ทุ่งดอกบัวตอง” - น้ำตกแม่สุรินทร์ - วัดจองคำ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - ที่พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
 • 03.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD ) ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริการ SNACK BOX

 • 05.10

  เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน FD 3416 ( แอร์เอเชีย )

 • 06.25

  ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อไปชม “เทศกาลทุ่งบัวตองบาน 2563”  เทศกาลกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 

 • เที่ยง

  ระหว่างเดินทางแวะ รับประทานอาหารกลางวัน ทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ” พร้อมใจกันบานสะพรั่งสีเหลืองสดใส ปกคลุมทั่วทั้งหุบเขา มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมธรรมชาติที่งดงาม “น้ำตกแม่สุรินทร์” ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ” เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน” เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ชมวิว@บ้านจ่าโบ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา – ปายแคนยอน – ถ่ายรูปสวยๆกับสะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปางมะผ้า เพื่อไปแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง “บ้านจ่าโบ่” ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอำเภอปางมะผ้า “ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่  จากนั้นนำท่านเดินทางไป “กองแลน” หรือปายแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะของลมและฝน จนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำท่านไปชม “สะพานประวัติศาสตร์ปาย” สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุแม่เย็น” ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่านเดินทางไป  “ถนนคนเดินปาย” ได้เริ่มต้นจากชาวเขาและชาวบ้านในอำเภอปายนำสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกมาขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล - เดินทางกลับเชียงใหม่ - ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ
 • ...

  จากนั้นนำท่านไปแวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็นจุดชมหมอกสุดประทับใจ เพราะบนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปายแบบ 180 องศา

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไป “หมู่บ้านสันติชล” เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทยของเรา และปัจจุบันก็ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทยนั่นเอง 

 • ...

  ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ จากนั้นนำท่านแวะซื้อ “ซื้อของฝากร้านวนัสนันท์”

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 19.30

  เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

 • 21.45

  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD3428  ( สายการบินแอร์เอเซีย)

 • 23.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ( FD 15 ก.ก. )
 • รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน
 • ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่ออกเดินทาง ทำให้ท่านตก ทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ