มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพคเกจทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย-เกาะมัดสุม (PACKAGE B SPEED BOAT PRIVATE)

แพคเกจทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย-เกาะมัดสุม (PACKAGE B SPEED BOAT PRIVATE)
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

ดำน้ำเกาะแตน เกาะมัดสุม

MST-009-672

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • XX.XX

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน XXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • XX.XX

  ออกเดินทางสู่สนามบินXXX โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

 • XX.XX

  ถึงสนามบินXXX จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถตู้เข้าสู่ที่พัก Samui Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เย็น

  ä รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

วันที่ 2 ดำน้ำเกาะแตน เกาะมัดสุม
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 10.00

  เตรียมตัวลงเรือ Private Speedboat เที่ยวเกาะมัดสุม หรือที่เรียกว่า เกาะหมู เกาะที่มีรูปร่างเล็กๆ แคบๆ ไม่กว้างมากนัก ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าจากด้านหนึ่งของเกาะไปยังอีกด้านหนึ่งได้ ทั้งเกาะจะถูกล้อมไปด้วยใบไม้สีเขียวงดงาม และ ทรายสีขาว พร้อมกับปะการังที่สวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ พักผ่อน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะแตน

 • 13.00

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะแตน เป็นเกาะเล็กๆ ทางใต้ของเกาะสมุย มีภูเขาเตี้ยๆ บนเกาะ เดิมมีประชากรอยู่กันแม้ไม่มากแต่ก็พอเป็นหมู่บ้านชาวพุทธเล็กๆไม่กี่ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ ด้านที่หันหน้าเข้าหาเกาะมัตสุม ชาวบ้านเคยใช้ชีวิตอย่างสงบมานาน ทำสวนมะพร้าว ทำประมง ทั้งนี้เกาะแตนเป็นเกาะที่ไม่มีสุนัขอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีคลื่นเสียงและสนามแม่เหล็ก ซึ่งรบกวนการได้ยินของสุนัข

 • 15.00

  นำท่านเดินทางกลับที่พัก Samui Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 11.00

  Check out เพื่อออกเดินทางสู่ สนามบินXXX

 • กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน แวะร้านของฝาก

 • XX.XX

  เดินทางสู่สนามบินXXX เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

 • XX.XX

  ออกเดินทางจากสนามบินXXX กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

 • XX.XX

  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 2,500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ