มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตะลอนน่าน ไหว้พระขอพร ชมเมืองโรแมนติก ใกล้ชิดธรรมชาติ

ทัวร์ในประเทศ ตะลอนน่าน ไหว้พระขอพร ชมเมืองโรแมนติก ใกล้ชิดธรรมชาติ
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ถนนคนเดินน่าน - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน
จุดชมวิว1715- อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง-พระทธาตุช่อแฮ

MST-009-673

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สวนลุมไนท์ รัชดา
 • 19.30

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม

 • 20.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ถนนคนเดินน่าน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้าแบบ set box เดินทางถึง จังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสักการะ พระธาตุแช่ แห้ง พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  นำท่านชมความงามของ วัด ภูมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวัดนี้คือเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง  ชื่อดังคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก นำท่านชม พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในนับเป็นปูชนีย์สถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย 

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย อิสระในการเดินเที่ยวถนนคนเดินบริเวณวัดภูมินทร์ จะเลือกซื้อ เลือกช้อป หรือเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของน่าน ผลิตภัณฑ์ของฝากได้ตามชอบใจ

วันที่ 3 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน-จุดชมวิว1715- อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เนื่องจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูก ระหว่างทางแวะชมวิวที่ถนนลอยฟ้า 1081 จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นเดินทางต่อสู่ จุดชมวิวบ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีเพียงถนนเส้นเล็กๆตีขนานเทียบกับลำธารน้ำไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอหมอกปกคุลม 

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารนำท่านผ่านชม จุดชมวิว 1715 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง จุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด จากนั้น เดินทางสู่อำเภอ ปัว เมื่องแห่งทุ่งนากลางขุนเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะและเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว (ท่องเที่ยววิถีชุมชน) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง-พระทธาตุช่อแฮ-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย  สักการะ องค์พระธาตุ ซึ่งองค์พระธาตุ เป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินชม วัดมิ่งเมือง ลักษณะเด่นคือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนมีความวิจิตรงดงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ