มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง อุ้มผาง ดอยหัวหมด ชมธรรมชาติ

ทัวร์ในประเทศ ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง อุ้มผาง ดอยหัวหมด ชมธรรมชาติ
6,890฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดหนองหลวง ชมโบสถ์ไม้สักทอง – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ -วังปลาปุง
หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ  - น้ำตกปะละทะ - ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง
น้ำตกสายรุ้ง - ผาผึ้ง – ผาโหว่ -  ธารน้ำร้อน - น้ำตกทีลอซู 
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ-ศาลพระวอ
ตลาดชาวเขามูเซอร์

MST-009-674

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สวนลุมไนท์ รัชดา
 • 20.00

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP

 • 21.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดตาก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วัดหนองหลวง ชมโบสถ์ไม้สักทอง – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ -วังปลาปุง - หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ - น้ำตกปะละทะ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก รับประทานอาหารเช้า พร้อมชมธรรมชาติยามเช้า หากว่าอากาศดีท่านจะได้ชมทะเลหมอกจากระเบียงโรงอาหารของที่พัก หลักจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง
  วัดหนองหลวง เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า "วัดนุผาโด้" แปลว่า หนองใหญ่  พาท่านชม โบสถ์ไม้สักทอง ซึ่งสวยงามมาก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำตะโค๊ะบิ เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ วังปลาปุง แหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์  ในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง จากนั้นนั่งรถเข้าสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของไทย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารกล่อง หลังจากรับประทานอาหารอาหารกลางวันเสร็จแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกปะหละทะ  ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารที่พัก

วันที่ 3 ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – น้ำตกสายรุ้ง - ผาผึ้ง – ผาโหว่ - ธารน้ำร้อน- น้ำตกทีลอซู
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านเดินทางสู่ห้วยแม่กลอง เพื่อให้ ท่านได้เปิดประสบการณ์สุดมันส์ ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง ชมน้ำตกสายรุ้งทีลอจ่อ” โดยม่านน้ำตกใหญ่ไหลตกลงสู่ผืนน้ำ กระทบเข้ากับแสงแดด จนเกิดเป็นม่านน้ำสายรุ้ง และ ชม ผาผึ้ง ผาโหว่ และ นำท่านชม ธารน้ำร้อน  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารกล่อง จากนั้นนำท่านเดินเท้า ไป-กลับ ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม มีจุดนั่งพัก และจุดชมวิวสวย ๆ ให้ดูตลอดทาง  น้ำตกทีลอซู พักผ่อนชมความงดงามของน้ำตกและเก็บเกี่ยวความ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารที่พัก

วันที่ 4 ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ-ศาลพระวอ-ตลาดชาวเขามูเซอร์-วัดไทยวัฒนาราม-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ดอยหัวหมด อยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่ง ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ที่ ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกัน บนภูเขาเหล่านี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขี้น มีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ นำท่านเดินทางกลับ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย นำท่านแวะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ วิถีชีวิตของชาวไทย ภูเขาที่นำผลผลิตจากไร่สวน มาจำหน่าย ระหว่างทางกลับแวะร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าล่องแพยางและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องพัดลม)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยว ผู้ช่วยไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ